برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

150 86 7304 118 52 32 20 7 7 7 7 7 7 7
2140

دانشگاه تهران

110 41 6971 359 173 110 72 7 7 6 7 6 7 6
829

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

100 42 6641 579 327 120 152 6 7 6 6 6 6 5
641

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

120 59 6435 1182 531 249 312 6 6 6 5 5 6 5
369

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

120 43 6143 1672 828 352 634 5 5 5 5 5 5 4
288

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

110 44 5808 2101 1073 590 892 5 5 5 5 4 4 3
341

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

شبانه
30 4 5938 1227 5 3 5 4 5 5 3
175

دانشگاه صنعتي اصفهان

180 94 5798 2776 1642 238 1333 5 5 5 4 4 4 4
324

دانشگاه فردوسي - مشهد

100 29 5402 2534 2454 938 1682 5 4 4 4 3 4 3
233

دانشگاه شيراز

90 49 5489 4560 2261 770 2257 5 4 5 4 3 3 3
195

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

120 28 5302 4903 3124 1089 4 3 3 3 3 3 2
76

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 5 5488 2691 6 4 5 3 4 3 3
73

دانشگاه اصفهان

55 26 5470 4154 2398 2016 4 4 4 4 3 3 3
106

دانشگاه تبريز

84 42 5471 5129 3528 625 2472 4 4 4 5 3 3 2
198

دانشگاه گيلان - رشت

80 18 5095 5556 1402 4 3 3 3 2 2 2
98

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

85 38 5300 4090 3544 4 3 4 3 2 2 2
114

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

25 9 5069 4581 3 3 4 2 2 3 2
56

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 10 5117 5492 3 3 4 6 2 1 2
40

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

55 6 4497 4647 2 2 2 1 1 1 1
42

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 4 5398 4725 4 3 2 4 3 3 3
22

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

55 15 4916 9380 5603 1984 3 3 3 3 2 2 2
57

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

80 36 4933 7559 2966 3884 3 3 4 3 2 2 2
68

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 12 5073 5108 3533 4 3 3 3 2 2 2
26

دانشگاه صنعتي شيراز

42 16 5105 5855 4 3 3 3 3 3 2
45

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
50 11 5179 5620 5556 4 3 4 5 2 3 2
40

دانشگاه يزد

120 48 4925 9726 6368 2223 4 3 3 3 2 2 2
69

دانشگاه شهيد چمران اهواز

80 31 4906 9195 2925 4216 3 2 3 2 2 2 1
63

دانشگاه صنعتي قم

90 16 5059 9135 5165 3 3 4 3 2 2 2
35

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 16 4748 7082 2724 3 2 2 2 1 1 1
20

دانشگاه كاشان

70 32 4962 8462 5728 2176 4715 3 3 3 3 2 2 2
44

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

70 23 4757 9488 6909 2442 3 2 3 3 1 2 2
41

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 4 5196 7867 4 2 4 4 1 2 1
7

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
55 31 4674 12169 9226 3 3 3 2 2 2 1
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
20 9 4773 10805 3405 3 2 3 2 1 1 1
13

دانشگاه قم

70 14 4624 13595 10678 3 2 3 1 1 1 1
22

دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)

25 3 4237 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه تبريز

شبانه
56 13 4948 9585 3 2 3 4 2 2 2
28

دانشگاه شهرکرد

58 12 4668 9681 3 2 3 2 1 2 2
26

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 15 4676 13240 3 2 3 2 1 1 1
34

دانشگاه سمنان

160 40 4573 15595 11977 5202 3 2 3 2 1 1 1
18

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

100 14 4254 12298 2 1 2 1 1 1 1
28

دانشگاه اراک

50 11 4625 13501 9947 3 2 3 2 1 1 1
29

دانشگاه كردستان - سنندج

80 15 4271 25194 10029 3 1 2 2 1 1 1
27

دانشگاه صنعتي همدان

100 20 4559 13016 5060 3 2 3 2 1 1 1
51

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 10 4645 11212 2 2 3 2 1 1 1
15

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

65 21 4485 15109 5954 2 1 3 2 1 1 1
25

دانشگاه صنعتي اراك

60 31 4517 16765 13403 4922 3 2 3 2 1 2 1
33

دانشگاه جيرفت

30 3 4322 11102 1 1 3 3 1 1 1
19

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 5 4903 11499 2 2 3 1 1 1 1
20

دانشگاه زنجان

110 23 4516 15094 11577 3 2 3 3 1 1 1
53

دانشگاه اردکان

25 5 4563 11397 2 2 3 1 1 1 1
30

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

35 11 4509 12767 3 1 4 2 1 1 1
20

دانشگاه گلستان - گرگان

25 6 4551 11704 2 2 2 3 1 1 1
27

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

60 10 4477 13918 10441 3 1 3 1 1 1 1
36

دانشگاه اروميه

40 3 4342 3 2 3 1 1 2 1
55

دانشگاه كاشان

شبانه
30 12 4723 12795 7972 3 2 3 1 1 1 1
15

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

60 12 4425 19077 7143 2 1 3 1 1 1 1
32

دانشگاه صنعتي شاهرود

110 25 4440 14102 14435 6439 2 2 3 2 1 1 1
27

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
20 8 4633 12596 3 2 2 2 1 1 1
11

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

80 11 4423 19669 8158 2 1 3 1 1 1 1
13

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 5 4624 12995 3 2 3 1 2 1 1
20

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

60 18 4587 15206 10793 3474 3 2 3 2 1 1 1
32

دانشگاه زنجان

شبانه
40 5 4504 13704 3 1 2 2 1 1 1
15

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
35 6 4481 14312 2 1 2 1 1 1 1
24

دانشگاه صنعتي اروميه

55 12 4498 18408 16774 3 2 3 2 1 1 1
17

دانشگاه بجنورد

60 11 4293 23547 13928 2 1 1 1 1 1 1
14

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

80 21 4504 15723 3 2 2 2 1 1 1
15

دانشگاه صنعتي سيرجان

70 24 4377 21960 7855 2 2 2 1 1 1 1
30

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 5 4353 14449 2 3 3 1 1 1 1
17

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 18 4413 19687 16889 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه جهرم

45 4 4576 2 2 2 1 1 1 1
18

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

80 14 4528 16308 6728 2 2 2 2 1 1 1
26

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 11 4294 22371 2 1 2 2 1 1 1
14

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

60 7 4378 19608 2 1 2 2 1 1 1
21

دانشگاه زابل

30 3 4243 1 2 3 -1 1 1 1
12

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

شبانه
20 5 4844 17182 2 1 1 3 1 1 1
9

دانشگاه تفرش

90 10 4483 20850 18327 2 1 2 1 1 1 1
39

دانشگاه بيرجند

160 19 4401 29608 11308 2 1 2 1 1 1 1
34

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 6 4399 19331 2 1 2 1 1 1 1
15

دانشگاه دامغان

50 8 4544 19899 2 1 3 1 1 1 1
10

دانشگاه لرستان - خرم آباد

60 8 4395 21175 3 1 2 1 1 1 1
14

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

60 14 4342 22272 2 1 2 1 1 1 1
7

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

شبانه
10 3 4498 18962 3 1 3 1 1 1 1
3

دانشگاه ملاير

60 5 4301 21677 2 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 4 4407 2 1 1 4 1 1 1
6

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
50 12 4348 23018 2 1 1 1 1 1 1
18

دانشگاه گنبد

30 4 4294 21407 1 2 2 2 1 1 1
13

دانشگاه سمنان

شبانه
90 16 4339 23238 32037 2 1 2 1 1 1 1
15

دانشگاه تربت حيدريه

60 6 4202 10694 2 1 2 1 1 1 1
9

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 5 4305 20302 1 1 2 1 1 1 1
6

مرکز آموزش عالي اقليد

60 4 4401 1 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد

55 8 4170 24058 1 1 1 1 1 1 1
9

دانشگاه جيرفت

شبانه
30 3 4047 23496 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 3 4330 24753 1 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
35 3 4380 2 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه بناب

100 16 4278 27734 25715 1 1 1 1 1 1 1
13

دانشگاه صنعتي قوچان

110 12 4342 17273 29708 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه ملاير

شبانه
10 3 4263 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي سيرجان

شبانه
0 6 4289 29091 1 1 1 1 1 1 1
14

دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس)

60 6 4258 42391 19010 1 1 2 1 1 1 1
14

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
28 3 4289 2 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه شيراز

180 6 4267 36009 2 1 2 3 1 1 1
17

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
30 5 4108 1 1 1 1 1 1 1
13

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10 3 6 4 4 7 4 6 2
32

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

40 3 2 1 1 1 1 1 1
20