برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

90 51 7059 202 100 52 7 7 6 7 7 7 7
1593

دانشگاه تهران

120 64 6789 514 264 101 128 6 7 6 6 6 6 5
784

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

85 36 6529 770 381 54 6 6 6 5 5 6 5
663

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

115 49 6236 1277 604 236 416 6 6 6 5 5 6 4
374

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

110 40 6188 1898 957 336 559 5 6 5 5 4 5 4
269

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

70 17 6011 1940 1144 5 5 5 4 4 5 3
271

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 5 5977 1386 5 5 5 4 4 3 4
119

دانشگاه صنعتي اصفهان

140 86 5824 2384 1550 163 1381 5 5 5 4 4 4 4
287

دانشگاه فردوسي - مشهد

60 27 5692 3646 2020 826 5 5 5 5 4 4 4
216

دانشگاه شيراز

60 43 5605 3945 2176 579 1578 4 4 5 5 3 4 3
201

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

60 31 5584 3067 2740 4 3 4 4 3 3 2
119

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

60 14 5363 2687 5 3 4 3 3 3 2
49

دانشگاه تبريز

48 28 5436 5021 2674 708 1890 4 4 4 5 2 3 3
162

دانشگاه صنعت نفت

25 10 4775 5582 2309 3 3 3 1 2 2 2
45

دانشگاه اصفهان

45 23 5452 3778 2173 1779 4 4 4 4 3 3 2
118

دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)

25 7 4723 6949 3 2 2 1 2 2 2
25

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 10 5219 4489 4 4 3 3 3 3 2
35

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 5 4519 3995 2 3 3 2 1 1 2
24

دانشگاه گيلان - رشت

60 19 5067 5451 4 3 3 3 2 3 2
49

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
45 10 5297 5163 4 4 4 3 2 3 2
41

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 5687 4160 4 4 2 6 2 5 3
23

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 22 4967 4940 2675 3 3 4 3 2 2 2
48

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 16 4866 5974 2745 3 3 4 2 1 2 2
39

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

50 11 4767 5945 1997 3 2 4 2 2 2 1
43

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 4 4873 3 2 3 4 2 2 1
19

دانشگاه كاشان

77 43 5038 7333 4417 1294 3149 4 3 4 2 2 3 2
34

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 19 4525 10553 4208 3 3 3 1 1 2 1
19

دانشگاه يزد

110 38 4928 8618 5550 1930 4306 3 3 4 3 2 2 2
44

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
20 8 4601 5469 2 2 2 4 1 1 1
19

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

55 9 4762 11660 5408 3 2 3 3 1 1 1
27

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 16 4937 9977 3 3 3 2 1 2 2
25

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
40 24 4825 6970 3724 3 2 3 3 1 2 2
17

دانشگاه تبريز

شبانه
32 6 5373 6121 4 3 3 6 2 3 2
12

دانشگاه صنعتي قم

45 15 4942 7900 4 3 3 3 2 2 2
16

دانشگاه شهيد چمران اهواز

80 28 4614 10121 4061 3 2 3 3 1 1 1
51

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 6 4676 6700 3 1 3 2 1 1 1
20

دانشگاه صنعتي همدان

40 9 4853 7632 3 2 3 3 1 2 2
29

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

65 15 4921 12652 6926 3 2 3 3 2 2 2
34

دانشگاه اراک

40 12 4807 11895 8154 4 2 4 2 1 2 1
22

دانشگاه سمنان

60 18 4719 12073 8581 4 3 3 4 1 2 1
11

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
15 4 4782 4 3 4 4 1 2 1
22

دانشگاه زنجان

85 24 4746 8621 2445 3 2 3 4 1 1 1
52

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
35 21 4536 10916 5424 2 2 3 2 1 1 1
12

دانشگاه كاشان

شبانه
33 15 4846 10542 6970 3 2 3 2 1 2 1
12

دانشگاه شهرکرد

58 24 4743 9551 7294 3 2 4 3 1 2 2
19

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 4 2 2 3 1 1 1 1
11

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 16 4472 13681 5501 3 2 3 2 1 1 1
5

دانشگاه ايلام

30 5 4271 9243 2 1 3 1 1 1 1
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 10 4580 11129 2 2 3 3 1 2 1
6

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 11 4682 12492 11106 3778 3 1 4 2 1 1 1
11

دانشگاه قم

60 18 4601 12534 11017 4 3 3 2 1 2 2
11

دانشگاه صنعتي اراك

60 23 4572 15439 12095 3424 2 2 3 2 1 1 1
15

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 10 4760 11477 10627 3 2 3 2 1 2 1
11

دانشگاه گلستان - گرگان

25 6 4554 12339 3 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
10 3 4439 3 2 2 4 1 1 1
9

دانشگاه اروميه

40 4 4700 3 2 3 1 1 1 1
21

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 10 4385 15109 4856 3 3 2 1 1 1 1
20

دانشگاه فسا

30 6 5040 14527 3 1 3 3 2 2 2
6

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 21 4564 14915 11712 3 2 2 2 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 4 4665 2 3 2 2 1 1 1
5

دانشگاه اردکان

30 16 4657 14493 13448 3 2 3 1 1 1 1
7

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

60 3 4248 2 2 2 1 1 1 1
17

دانشگاه جهرم

40 3 4544 3 1 2 1 1 1 2
6

دانشگاه ياسوج

70 9 4448 3 1 2 3 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 6 4727 16465 2 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي اروميه

55 10 4508 14717 2 1 2 2 1 1 1
15

دانشگاه كردستان - سنندج

60 16 4352 22003 6400 3 1 3 2 1 1 1
15

دانشگاه بيرجند

60 19 4360 24629 13362 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 20 4542 17171 12911 2 2 3 1 1 1 1
12

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 8 4226 14759 1 1 2 1 1 1 1
12

دانشگاه اردکان

شبانه
5 3 4641 3 2 3 2 1 1 1
4

دانشگاه تفرش

55 11 4410 16963 17150 2 1 2 1 1 1 1
18

دانشگاه دامغان

50 6 4391 16096 3 1 3 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي قوچان

60 9 4390 28669 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

48 10 4581 17305 18406 2 1 2 1 1 1 1
14

دانشگاه تربت حيدريه

60 11 4257 34159 16936 2 1 3 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 5 4275 3 1 2 2 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

35 8 4405 19057 2 2 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي سيرجان

95 22 4430 22744 10785 2 1 2 1 1 1 1
24

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

شبانه
10 4 4439 18688 2 1 3 2 1 1 1
6

مجتمع آموزش عالي بم

40 6 4175 19233 1 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه جيرفت

30 4 4179 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه سمنان

شبانه
60 19 4354 15508 28669 2 2 2 1 1 1 1
6

دانشگاه بجنورد

60 5 4575 1 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 10 4222 22467 10818 2 1 2 1 1 1 1
17

دانشگاه ملاير

60 7 4315 22633 19847 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 3 4263 2 1 2 3 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد

55 7 4366 26644 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه بناب

60 12 4215 28254 2 1 2 1 1 1 1
8

مركز اموزش عالي محلات

60 12 4372 24745 26682 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه مراغه

شبانه
10 3 4216 2 1 3 1 1 1 1
6

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 8 4293 34817 20449 2 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي سيرجان

شبانه
0 9 4235 32564 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 3 4150 35100 1 1 1 1 1 1 1
8

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 3 4156 1 1 3 1 1 1 1
7

دانشگاه جيرفت

شبانه
30 4 4137 43998 1 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه مراغه

40 3 2 1 3 1 1 1 1
17