برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

90 38 6566 703 319 136 168 6 6 6 6 5 6 5
741

دانشگاه تهران

90 22 6163 860 750 6 6 6 6 5 5 5
386

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

60 14 6151 1077 625 6 6 6 7 4 5 4
271

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

66 18 6000 1506 1150 6 6 5 5 4 5 4
167

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

65 12 5424 1244 5 5 5 4 4 4 3
172

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

50 11 5622 2210 1363 664 5 6 5 3 3 4 4
159

دانشگاه صنعتي اصفهان

85 42 5578 3817 2187 856 1635 4 4 5 4 3 4 3
147

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 6 5669 5 5 5 5 3 4 2
78

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 16 5363 2800 5 4 5 3 3 4 3
157

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 13 5019 4959 1897 4 3 5 3 3 2 2
37

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

60 6 5443 2663 5 5 5 4 3 3 2
29

دانشگاه گيلان - رشت

55 13 4908 2978 1865 4 3 4 3 2 2 2
68

دانشگاه شيراز

20 9 5226 4054 4 4 4 4 3 3 3
78

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

50 21 5243 4247 3 3 3 4 2 3 3
64

دانشگاه شاهد - تهران

40 5 5932 3451 4 5 4 2 4 3 2
34

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 8 5265 4267 3 3 3 5 2 3 3
26

دانشگاه تبريز

78 32 5200 7469 4295 1040 3290 4 3 3 4 2 3 2
109

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
18 4 5167 4 5 5 4 2 2 3
31

دانشگاه اصفهان

35 16 5274 4725 2510 2132 4 3 4 3 2 3 3
52

دانشگاه كاشان

24 15 5114 5943 4407 4 3 4 2 2 3 2
37

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 13 4795 5177 4 3 4 3 1 2 2
30

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 5325 4962 3 5 4 4 3 3 2
15

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
30 15 5187 5751 3 3 3 3 2 2 1
24

دانشگاه صنعتي قم

45 7 5166 6671 4601 5 2 3 2 2 2 2
11

دانشگاه قم

60 17 4851 8255 6123 4126 4 2 4 2 1 2 2
31

دانشگاه بجنورد

45 6 4699 4775 2 1 3 1 1 1 1
13

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 4 4528 5733 2 1 3 1 1 1 1
18

دانشگاه يزد

60 35 5005 8924 5981 5084 3 3 3 2 2 2 2
44

دانشگاه گلستان - گرگان

25 4 4809 3 2 3 2 1 2 1
49

دانشگاه زنجان

35 5 4910 7675 3 2 3 4 2 3 1
18

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 15 4972 6508 4 3 4 4 1 2 1
31

دانشگاه كاشان

شبانه
10 6 4762 6539 3 3 3 3 1 2 2
16

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 11 4640 8943 4065 3 1 3 3 1 1 1
12

دانشگاه سمنان

60 13 4676 10793 5477 6407 3 3 3 3 1 2 2
14

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 12 4920 7098 9957 3 3 3 2 1 2 1
19

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 12 4479 14128 9148 3 2 3 2 2 2 1
34

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

30 12 4724 10109 7875 4 2 3 3 1 2 1
21

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 4 4871 8134 2 1 4 3 1 2 1
11

دانشگاه شهرکرد

43 22 4870 10459 8369 3 3 3 2 2 2 1
16

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
30 8 4733 10323 3 2 3 2 1 1 1
15

دانشگاه تبريز

شبانه
52 13 4853 10530 3 1 3 3 2 2 1
13

دانشگاه صنعتي اراك

35 9 4645 9925 6624 2 1 2 1 1 1 1
17

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

60 5 4470 2 2 2 3 2 1 2
13

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 9 4699 10607 3 1 3 1 1 1 1
9

دانشگاه دامغان

50 3 4687 4 1 4 2 1 1 1
9

دانشگاه اراک

50 10 4752 11715 8916 2 3 3 3 2 2 1
6

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 7 4610 3 1 2 2 1 1 1
14

دانشگاه اردکان

30 10 4676 10311 3 1 3 2 1 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

45 8 4661 8921 2 1 3 2 1 1 2
12

دانشگاه اروميه

40 4 4561 3 2 5 2 1 1 1
26

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

60 9 4644 11288 2 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 8 4559 7448 3 1 2 2 1 1 1
13

دانشگاه تفرش

55 9 4606 13375 3 2 3 1 1 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران

60 6 4506 3 2 2 1 1 1 1
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
8 3 4297 2 1 3 1 1 1 1
5

دانشگاه زنجان

شبانه
35 7 4445 16105 2 1 2 2 1 1 1
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

45 4 4563 11476 3 2 3 3 1 1 1
25

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

65 9 4819 17528 2 2 2 1 1 1 1
28

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 5 4556 1 1 2 2 1 1 1
7

دانشگاه بيرجند

45 15 4495 16701 7757 3 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه كردستان - سنندج

40 11 4495 15567 2 2 3 2 1 1 2
15

دانشگاه ياسوج

60 7 4442 18396 2 1 3 2 1 1 1
6

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 9 4577 18546 13456 4590 2 1 3 1 1 1 1
12

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 4 4464 14447 2 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

60 14 4391 19067 7377 3 2 2 2 1 1 1
10

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 12 4423 17870 3 1 3 1 1 1 1
6

دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)

20 5 4451 17175 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
60 11 4476 15843 16440 3 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي اروميه

45 3 4276 2 1 1 2 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 4 4510 14839 3 1 1 3 1 1 1
3

دانشگاه فسا

30 3 4445 3 2 2 4 1 1 1
3

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
60 15 4366 17563 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

شبانه
20 4 4632 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

60 16 4432 21150 20549 2 1 3 1 1 1 1
10

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 7 4347 18251 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 10 4371 10113 22294 2 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 3 4289 3 2 3 2 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

شبانه
60 16 4340 24555 9882 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي سيرجان

55 10 4430 23433 2 2 3 1 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 4 4497 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

60 17 4440 22152 16800 3 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه تربت حيدريه

60 9 4279 20400 10070 3 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

50 8 4293 24355 2 1 2 2 1 1 1
5

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 5 4270 11274 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي قوچان

60 4 4511 18025 2 1 3 1 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ)

45 3 4478 2 1 2 4 1 1 1
0

دانشگاه بناب

45 9 4452 23842 10904 3 2 1 1 1 1 1
2

مركز اموزش عالي محلات

60 17 4414 22555 25454 2 1 3 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 7 4273 29416 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس)

60 5 4191 21608 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 4 4427 22294 1 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه ملاير

60 5 4563 22725 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه مراغه

60 13 4330 26514 23709 12511 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 20 4277 25644 33845 30663 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 4 4519 25542 2 1 3 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

60 6 4425 23258 29990 2 1 2 2 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 3 4404 27243 2 1 3 1 1 1 1
2

دانشگاه جيرفت

شبانه
30 5 4197 27244 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

30 5 4427 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي قوچان

شبانه
25 3 4093 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار)

30 3 4237 30249 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

40 4 4235 1 1 2 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي بم

40 4 4221 31896 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس)

9 3 4165 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

40 3 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 3 6 4 5 2 2 2 2
8

دانشگاه صنعتي سيرجان

شبانه
0 3 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 3 3 1 4 2 1 1 1
28