برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 14 6306 495 7 6 6 7 4 5 5
885

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

32 8 6395 1388 702 6 6 6 6 4 4 4
361

دانشگاه هنر تهران

30 6 5572 1075 5 4 5 5 3 4 3
283

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

34 5 6195 5 5 5 6 4 4 3
212

دانشگاه هنر اصفهان

30 13 5510 4183 1929 4 4 5 5 3 3 3
197

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 9 5587 3557 5 5 4 4 3 3 2
166

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 3 5453 5 5 5 3 2 3 3
48

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 5199 2551 5 3 4 4 2 2 2
40

دانشگاه گيلان - رشت

30 9 5068 4689 1040 4 2 4 3 2 3 3
96

دانشگاه شيراز

20 11 5379 3953 5 4 4 5 3 3 2
130

دانشگاه تبريز

24 8 5072 3543 4 4 3 6 3 3 3
115

دانشگاه يزد

40 19 5263 6144 4232 2336 4 3 4 3 2 3 2
63

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

15 7 5216 3858 4 3 2 3 2 3 2
91

دانشگاه كاشان

17 12 5200 5723 3898 4 3 5 3 2 3 2
29

دانشگاه مازندران - بابلسر

13 9 5221 4674 4 4 3 4 2 3 3
50

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 16 4729 5963 3747 4 3 4 3 1 2 2
40

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 4 4762 3912 3 3 3 2 1 1 1
18

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 11 5150 5299 3 3 3 4 2 2 2
77

دانشگاه سمنان

25 9 4860 6739 4 3 2 4 2 2 2
29

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

18 4 4659 4974 3 2 5 1 1 1 1
33

دانشگاه قم

40 11 4884 7943 5780 4 3 3 2 2 2 2
33

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
13 8 4958 6107 4 2 2 3 1 1 1
24

دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران

60 6 4610 5833 4 3 4 4 2 2 1
20

دانشگاه گلستان - گرگان

20 5 4690 6826 3 1 4 3 1 1 1
14

دانشگاه صنعتي شاهرود

20 5 4676 3 2 3 3 2 1 1
15

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
24 11 4576 8846 5333 3 2 3 3 1 1 1
20

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 8 4661 7235 4 2 2 3 1 1 1
25

دانشگاه زنجان

40 10 4678 8670 3 2 3 4 1 1 1
42

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 3 5230 4 3 1 4 2 1 2
26

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

100 7 4650 11538 8015 3 2 3 4 1 1 1
14

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 14 4760 11728 4327 3 2 3 3 1 1 1
56

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

25 6 4573 3 2 3 1 1 2 1
15

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 10 4583 14659 3 2 3 2 1 1 1
34

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

50 12 4460 12110 3 2 2 2 1 1 1
18

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 6 4645 10423 3 1 3 4 1 1 1
21

دانشگاه سمنان

شبانه
15 7 4671 12221 3 2 2 3 1 1 1
8

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

40 6 4469 11770 4 2 3 2 1 1 2
30

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

40 4 4366 3 2 2 3 1 1 1
10

دانشگاه كردستان - سنندج

35 10 4404 14381 3 2 2 2 1 1 1
36

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 5 4682 13005 2 2 3 1 1 1 1
14

دانشگاه ملاير

70 3 4352 2 1 3 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

30 5 4359 14095 2 2 2 2 1 1 1
22

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 3 4332 13780 4 3 2 1 1 1 1
9

دانشگاه اروميه

50 9 4583 15874 12344 3 2 2 3 1 1 1
22

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

50 5 4622 4 1 2 2 1 1 1
11

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
100 10 4597 17902 3 2 2 5 1 1 1
8

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 8 4408 19629 2 2 2 1 1 1 1
14

دانشگاه ايلام

30 5 4576 22648 2 1 3 2 1 1 1
7

دانشگاه بجنورد

50 8 4495 20299 9369 2 1 2 1 1 1 1
15

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 20 4353 26036 31932 2 1 2 1 1 1 1
20

دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 4 4434 27304 2 1 2 2 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 6 4432 21912 3 1 2 2 1 1 2
8

دانشگاه بناب

45 6 4549 22579 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

60 12 4280 27674 40598 1 1 1 1 1 1 1
12

دانشگاه تبريز

شبانه
16 4 3 3 3 5 1 2 1
15

دانشگاه كاشان

شبانه
8 3 4 2 4 3 1 1 1
28