برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

60 34 7742 34 19 4 8 8 7 8 8 8 8
3293

دانشگاه تهران

60 20 7152 158 58 7 7 7 7 6 7 6
1405

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

70 23 7018 253 142 87 7 7 6 7 6 6 6
1118

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

55 24 6636 580 298 7 7 6 7 5 6 5
564

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

70 21 6524 875 439 6 6 6 7 5 6 5
545

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

60 28 6419 961 484 68 6 6 6 6 5 5 5
428

دانشگاه صنعتي اصفهان

90 43 6094 1359 808 235 498 5 5 6 6 5 6 5
473

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 6 5800 5 6 5 8 4 4 4
225

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 8 5937 1384 4 4 5 5 4 4 3
133

دانشگاه شيراز

50 25 5655 2583 1196 813 725 6 5 5 6 4 5 4
283

دانشگاه فردوسي - مشهد

70 41 5999 2024 1147 583 5 5 5 5 5 5 4
367

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

40 11 5628 1935 1354 5 5 5 5 3 4 3
140

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

32 15 5665 1732 5 5 5 5 3 3 3
106

دانشگاه اصفهان

90 45 5639 3057 1761 1144 5 5 5 5 3 4 3
263

دانشگاه تبريز

42 15 5822 3193 1473 5 4 5 6 3 5 3
302

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

45 31 5543 2142 1456 5 4 5 5 3 4 3
173

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 9 5137 2648 3 4 5 4 2 3 3
97

دانشگاه شاهد - تهران

40 6 5597 5 4 5 2 3 3 4
70

دانشگاه گيلان - رشت

40 18 5158 3139 1855 4 4 4 5 2 3 2
133

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

50 13 5441 3998 2274 4 4 4 5 3 4 3
62

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
40 17 5488 3071 2708 5 4 5 5 3 3 3
83

دانشگاه صنعتي شيراز

25 8 5766 3610 1970 4 5 4 6 3 4 3
100

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
25 11 5390 3906 3 3 3 4 2 3 2
62

دانشگاه زنجان

60 16 5271 4823 1473 3 3 4 4 2 2 3
89

دانشگاه كاشان

35 21 5351 4618 2576 2766 4 3 4 4 3 3 3
73

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 8 5222 4838 4 4 3 5 2 3 2
46

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 5455 4 3 4 3 3 3 2
39

دانشگاه قم

60 15 5061 4523 4 4 4 3 2 2 2
45

دانشگاه يزد

80 36 5212 6285 3469 3360 3 3 4 4 2 2 2
95

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 16 5066 3867 2972 4 3 4 3 2 2 2
62

دانشگاه صنعتي قم

40 12 5355 5443 2600 4 3 4 4 2 3 2
45

دانشگاه صنعتي شاهرود

70 15 4855 5614 4 2 3 3 2 2 2
50

دانشگاه تبريز

شبانه
28 13 5289 4884 2539 3 3 4 5 2 3 2
44

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

100 39 4854 9933 7310 2797 4272 3 2 3 3 2 2 2
71

دانشگاه سمنان

120 32 4991 7663 5510 1453 4995 4 3 3 3 2 2 2
42

دانشگاه اراک

45 16 4885 5456 4469 3 3 4 3 2 2 1
52

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 20 4796 7931 7345 3612 3 3 3 4 2 2 1
85

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 8 5085 5077 3 3 3 2 2 1 1
43

دانشگاه كاشان

شبانه
15 9 5242 7041 3731 3 3 4 5 2 3 2
18

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

45 5 4589 3 2 4 5 1 2 1
28

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 6 4789 7933 4 3 3 4 1 1 1
20

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

25 7 5249 3 1 4 5 2 2 1
24

دانشگاه صنعتي همدان

70 15 4850 8385 5682 3 2 3 4 2 2 2
37

دانشگاه اروميه

40 9 5020 7523 1801 3 3 3 5 2 2 2
52

دانشگاه گلستان - گرگان

25 7 4922 7716 3 3 3 3 2 2 1
27

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 20 4675 9876 3580 3 2 3 4 1 2 1
34

دانشگاه شهرکرد

58 22 4967 8030 6983 3801 3 3 3 3 2 2 2
24

دانشگاه بيرجند

80 27 4627 12273 5985 3 2 3 2 1 1 1
26

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 9 4675 8041 3 3 3 3 1 1 1
11

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 8 4681 3 2 3 3 1 1 1
46

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

35 13 4748 9698 7706 2 2 3 3 1 2 1
22

دانشگاه كردستان - سنندج

60 23 4714 11106 3470 3 2 3 3 1 1 1
44

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

35 14 4855 10682 8703 3 2 3 2 1 1 1
31

دانشگاه بجنورد

60 13 4384 17192 8107 3 2 3 3 1 1 1
24

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

65 11 4918 12408 3 2 3 3 1 2 1
46

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

80 29 4783 12080 9566 3 2 3 3 1 2 2
40

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 6 4818 9192 8742 3 2 2 4 1 2 1
44

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 9 4675 11342 3 2 3 3 1 1 1
28

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
30 6 4525 10940 3 2 2 3 1 1 1
18

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

50 9 4522 9907 2 3 3 2 1 1 1
24

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
25 7 4421 10885 2 2 2 5 1 1 1
25

دانشگاه صنعتي اروميه

55 8 4835 12263 3 1 2 2 1 1 1
29

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

75 10 4556 17434 5798 3 2 2 2 1 1 1
29

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 7 4512 11712 3 1 2 3 1 1 1
34

دانشگاه اردکان

25 7 4569 12365 3 3 3 2 1 1 1
14

دانشگاه ميبد

35 7 4599 10666 2 2 3 3 1 1 1
13

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

شبانه
20 9 4734 12712 2 2 3 1 1 1 1
11

دانشگاه دامغان

50 8 4472 14818 10830 3 2 3 1 1 1 1
15

دانشگاه ملاير

60 12 4473 14174 6098 3 2 3 2 1 1 1
18

دانشگاه سمنان

شبانه
65 24 4541 10953 18894 3 2 2 3 1 1 1
23

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 10 4542 23906 3 1 2 3 1 1 1
13

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

100 22 4344 21148 8909 2 1 2 2 1 1 1
12

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 7 4617 13212 3 2 3 2 1 1 1
18

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 8 4323 14863 1 2 2 1 1 1 1
31

دانشگاه تربت حيدريه

80 8 4513 22623 2 1 4 1 1 1 1
9

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 4 4346 17986 1 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
40 15 4444 16174 2 1 3 1 1 1 1
9

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب)

45 3 4223 14737 1 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

35 3 4440 2 1 3 1 2 1 1
25

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

50 9 4364 21313 1 1 2 2 1 1 1
12

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
50 8 4500 15336 2 2 1 2 1 1 1
10

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

60 15 4433 19410 17142 3 1 3 2 1 1 1
16

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)

50 7 4418 16811 2 2 2 2 1 1 1
22

دانشگاه صنعتي قوچان

60 13 4299 25815 5723 2 1 2 1 1 1 1
21

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

60 4 4472 2 2 3 2 1 1 1
21

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

48 4 4605 17243 2 2 2 5 1 1 1
13

دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت)

40 7 4411 21500 1 1 2 2 1 1 1
8

دانشگاه بناب

60 16 4491 20486 17838 2 1 2 2 1 1 1
12

دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)

50 4 4364 2 1 3 1 1 1 1
8

دانشگاه ياسوج

40 11 4402 20017 7644 2 2 2 2 1 1 1
25

مجتمع آموزش عالي بم

40 4 4285 17441 1 1 1 1 1 1 1
5

مركز اموزش عالي محلات

60 8 4614 20196 2 2 3 1 1 1 1
6

دانشگاه جهرم

45 3 4347 2 2 2 2 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

100 11 4465 20734 3 2 2 2 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 11 4385 21233 2 1 2 3 1 1 1
8

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

شبانه
32 8 4426 23973 3 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 10 4382 22413 2 1 2 2 1 1 1
20

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

14 3 4306 2 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 9 4320 23063 2 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

60 11 4390 19671 23220 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

80 12 4406 24120 18609 3 2 2 1 1 1 1
6

دانشگاه ايلام

30 3 4394 1 1 2 2 1 1 1
11

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

60 6 4404 1 1 2 2 1 1 1
4

دانشگاه شيراز

180 7 4232 23134 2 1 2 3 1 1 1
40

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 4 4236 23891 2 1 2 1 1 1 1
6

مرکز آموزش عالي لار

35 4 4385 2 1 2 2 1 1 1
12

دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس)

54 4 4208 1 1 2 1 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 8 4198 36180 15351 1 1 2 1 1 1 1
12

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

72 4 4301 2 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

36 3 4297 31007 2 1 3 1 1 1 1
6

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

72 5 4143 1 1 1 1 1 1 1
4

مرکزآموزش عالي کاشمر

54 4 4478 33090 1 1 1 1 1 1 1
8

دانشگاه بزگمهر قاينات

54 3 4332 1 2 2 1 1 1 1
10

مجتمع آموزش عالي بم

18 5 4164 1 1 1 3 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

40 3 3 2 2 3 1 1 1
16

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
12 3 5 4 5 4 2 2 3
36