برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

100 54 6445 791 453 186 305 6 6 6 5 5 6 5
554

دانشگاه تهران

75 28 6263 1157 723 238 6 6 5 6 4 5 5
258

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 24 5836 1517 902 363 5 5 5 5 4 4 4
246

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

55 13 5733 1331 434 5 5 5 3 3 5 4
122

دانشگاه صنعتي اصفهان

65 16 5502 3840 2055 1896 4 4 5 5 2 3 4
102

دانشگاه اصفهان

35 13 5215 4920 1138 4 3 3 2 2 2 3
78

دانشگاه شيراز

30 15 5198 5032 3450 3 3 4 3 2 3 3
111

دانشگاه فردوسي - مشهد

48 17 5074 4643 3993 4 4 4 3 2 3 3
74

دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)

25 7 4898 5525 3 2 3 3 2 2 2
30

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 5 4904 4 3 4 4 2 1 2
27

دانشگاه تبريز

27 10 5205 6175 1626 3 3 4 3 2 2 3
66

دانشگاه صنعت نفت

25 10 4753 8220 2158 2 3 3 2 1 2 2
46

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

65 20 4873 6420 2728 4 3 4 2 1 2 2
35

دانشگاه گيلان - رشت

60 7 4704 7755 4 3 4 3 1 1 2
23

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 4 4726 6575 3 3 3 3 1 2 2
7

دانشگاه يزد

40 17 4745 9424 7370 3515 3 2 3 2 1 1 2
13

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
24 5 4992 6275 3 3 5 4 1 3 3
17

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

30 7 4558 9033 3 2 4 2 1 2 2
31

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 3 4425 4 1 3 1 1 1 1
36

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

40 9 4552 10169 3467 3 2 3 1 1 1 1
10

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

50 13 4834 10677 7698 2491 3 3 3 2 1 1 2
38

دانشگاه كاشان

24 13 4814 8826 5404 3 3 4 2 2 2 2
11

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 3 4525 7570 2 2 2 1 1 1 2
24

دانشگاه قم

60 12 4750 8662 4 3 3 3 1 1 2
10

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 5 4773 8719 3 2 2 1 1 1 2
18

دانشگاه تبريز

شبانه
18 8 5129 9318 4 3 3 4 2 2 2
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

60 8 4377 9455 2 2 3 2 1 1 1
17

دانشگاه كاشان

شبانه
10 7 4705 12106 8570 3 3 3 2 1 2 1
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 6 4621 9531 3 2 3 2 1 1 1
23

دانشگاه زنجان

40 9 4573 10678 3 2 2 3 1 1 1
13

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
40 16 4658 10563 3 2 2 2 1 1 2
9

دانشگاه كردستان - سنندج

45 8 4426 19394 8846 3 2 3 1 1 1 1
15

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

55 10 4372 9019 3 2 2 1 1 1 1
10

دانشگاه اراک

50 3 4932 4 2 3 1 1 1 3
19

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 4 4977 10162 3 2 2 4 1 1 1
3

مرکز آموزش عالي لامرد

25 5 4397 12617 2 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي شاهرود

45 12 4504 15468 6584 2 2 3 1 1 1 1
9

دانشگاه ياسوج

60 3 4318 4 2 5 1 1 1 1
11

دانشگاه سمنان

60 13 4526 13016 3 2 3 2 1 1 1
12

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

60 8 4601 3 2 3 1 1 1 1
30

دانشگاه صنعتي همدان

45 8 4460 11964 3 2 3 1 1 1 1
16

دانشگاه تفرش

55 4 4469 3 1 4 1 1 1 1
19

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 5 4669 3 2 2 2 1 1 1
7

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
16 3 4255 1 1 1 4 1 1 1
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 6 4536 12969 3 2 3 2 1 1 1
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

45 7 4381 15357 5175 3 1 3 2 1 1 1
18

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 11 4508 16803 4788 2 2 2 2 1 1 2
7

دانشگاه اردکان

25 8 4531 14137 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
20 8 4545 15316 3 1 2 2 1 1 2
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
40 9 4503 19004 3 1 2 1 1 1 1
7

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

35 4 4869 14632 2 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

60 12 4482 18737 3 2 3 1 1 1 1
5

دانشگاه اروميه

40 3 4580 3 2 3 1 1 1 1
12

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

شبانه
20 4 4318 20738 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 4 4360 24007 3 1 3 1 1 1 1
9

دانشگاه زنجان

شبانه
40 5 4600 19270 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 6 4277 20196 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
25 6 4325 20589 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي اروميه

55 4 4457 2 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 8 4399 24080 2 2 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
20 4 4495 2 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه مراغه

40 10 4291 27539 23799 13095 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه سمنان

شبانه
50 6 4309 30360 1 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
60 4 4430 25295 1 1 1 1 1 1 1
4

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 4 4214 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه بجنورد

60 10 4345 28611 1 1 2 1 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي بيرجند

50 6 4258 31808 2 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي قوچان

60 4 4281 2 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي سيرجان

شبانه
0 3 4207 32688 2 2 3 1 1 1 1
11