برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

60 32 6103 1053 675 367 6 6 5 6 4 5 4
960

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 3 5938 899 5 5 6 3 4 6 4
417

دانشگاه اصفهان

40 10 5342 2357 922 4 5 4 4 3 3 3
260

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 9 5164 4632 4 4 5 4 2 3 2
77

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

40 7 5202 7107 4 3 4 3 2 2 2
147

دانشگاه صنعتي شاهرود

35 7 4807 6053 4 2 4 3 1 2 2
62

دانشگاه صنعتي همدان

70 14 4849 6763 3 2 3 2 1 2 2
130

دانشگاه ميبد

35 8 4788 6818 3 3 4 2 1 2 1
23

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 6 4468 7660 4 2 4 3 1 1 1
43

دانشگاه نيشابور

35 10 4682 10000 3 2 3 1 1 1 1
36

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
30 6 4743 10323 3 2 3 1 1 1 2
47

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
20 5 4604 10862 2 2 2 1 1 1 1
45

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 3 4397 4 2 2 3 1 1 1
16

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 6 4378 21390 3 1 2 1 1 1 1
17

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

60 4 4259 26058 2 1 2 1 1 1 1
16

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

60 11 4286 34990 2 1 1 1 1 1 1
16

دانشگاه صنعتي سهند _تبريز

135 12 4276 40007 39772 1 1 1 1 1 1 1
67

دانشگاه يزد

4 3 4 2 4 2 1 1 1
38

دانشگاه تبريز

21 4 3 2 3 3 2 2 2
86

دانشگاه شاهد - تهران

50 4 4 3 4 1 1 2 2
69