برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

40 21 6210 775 208 5 5 5 4 3 5 4
707

دانشگاه تهران

25 11 5695 984 345 5 4 5 5 4 4 3
310

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 10 5511 1153 5 4 5 5 3 4 4
264

دانشگاه صنعت نفت

25 9 4974 3834 984 4 3 4 3 2 2 2
285

دانشگاه صنعتي اصفهان

30 10 5442 2765 5 4 5 4 3 4 4
110

دانشگاه شيراز

25 13 5051 6005 3262 743 4 3 4 3 2 3 3
118

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 10 4611 3322 3 1 3 3 1 1 1
60

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 6 5013 4475 4 3 4 2 3 3 4
93

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

90 29 4945 8608 6963 1980 3 3 3 3 2 2 2
156

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 5 4947 5342 3 4 3 1 2 2 3
43

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

25 5 4824 6159 3 2 4 2 2 2 2
70

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

50 9 4648 10989 9543 3 2 3 2 1 1 2
83

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

140 6 4383 12127 3 2 3 3 1 1 1
33

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 10 4415 14449 2 2 3 2 1 1 1
39

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
140 19 4305 23984 30499 10794 2 1 2 2 1 1 1
22

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
12 3 3 3 2 3 2 2 1
34