برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 4 6067 4 4 5 5 4 5 3
107

دانشگاه هنر تهران

25 6 5181 2243 4 4 5 5 3 2 2
44

دانشگاه خوارزمي تهران

25 5 5434 2417 5 5 4 4 3 3 2
36

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 4 5349 3724 4 3 5 2 2 2 1
14

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 5289 4 3 4 2 2 2 2
40

دانشگاه هنر اصفهان

30 12 4887 6933 3607 3 3 3 2 2 2 1
26

دانشگاه مازندران - بابلسر

15 4 4879 7057 4 2 4 4 1 2 2
10

دانشگاه يزد

36 5 4659 7198 4 3 3 2 1 1 2
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
10 4 4769 9435 3 2 3 2 1 1 1
5

دانشگاه سمنان

30 3 4507 2 2 3 1 1 1 2
4

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 12 4641 11493 3 1 2 3 1 1 1
14

دانشگاه بجنورد

50 4 4380 1 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 7 4275 13253 2 2 3 1 1 1 2
15

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 3 4472 3 3 3 1 1 1 1
5

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 6 4574 14012 3 1 3 3 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 4 4608 17118 3 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

شبانه
15 6 4354 19588 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 5 4691 19281 3 2 2 1 1 1 1
9

دانشگاه اروميه

50 7 4760 1 1 1 1 1 1 1
12

دانشگاه كردستان - سنندج

35 3 4282 3 2 3 3 1 1 1
16

دانشگاه لرستان - خرم آباد

40 5 4432 1 1 2 2 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

30 5 4109 2 1 2 1 1 1 1
17

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ)

40 4 4331 27494 1 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 3 4209 3 1 3 1 1 1 1
4

دانشگاه گيلان - رشت

25 3 3 2 3 3 1 1 2
16