برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

45 15 5614 2699 1654 5 4 5 4 3 4 3
94

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

35 7 5246 2092 4 4 5 4 2 3 3
50

دانشگاه اصفهان

35 10 4933 3966 2945 4 3 3 1 2 2 2
27

دانشگاه تبريز

24 4 4691 4 2 4 2 1 1 1
25

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 11 4865 9499 3 3 2 2 1 2 2
23

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 3 4166 1 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
20 7 4538 13140 3 2 2 1 1 1 1
10

دانشگاه زنجان

35 6 4585 14104 2 1 3 1 1 1 1
9

دانشگاه تبريز

شبانه
16 4 4624 14212 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

45 7 4382 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه بجنورد

45 7 4244 30775 14379 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه تفرش

55 8 4336 24209 21134 2 1 2 1 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي سيرجان

40 8 4268 28064 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

شبانه
15 6 4284 26761 1 1 2 2 1 1 1
2

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

شبانه
25 4 4205 26792 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

50 3 4263 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه زنجان

شبانه
35 3 1 1 2 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي اراك

35 3 1 1 1 2 1 1 1
15
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید