برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 7 5646 1060 445 6 6 5 3 3 4 4
66

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

60 22 5811 1813 1285 546 6 5 5 5 3 4 4
53

دانشگاه صنعتي اصفهان

30 13 5088 4210 3479 5 3 4 2 2 3 3
16

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 5143 5184 4 3 5 3 2 3 3
19

دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)

25 6 4952 3 3 3 4 1 1 1
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 3 4872 4 3 2 3 2 2 2
8

دانشگاه صنعتي قم

35 9 4798 7246 3 3 3 2 1 1 2
6

دانشگاه گلستان - گرگان

25 4 4513 3 1 3 2 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

25 8 4441 8159 3 2 3 2 1 1 2
7

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
10 3 4448 2 1 3 3 1 1 2
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 5 4383 2 1 3 2 1 1 1
2

دانشگاه اروميه

40 7 4309 15994 2 1 2 1 1 1 1
4

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 5 4552 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

60 8 4415 26636 18535 3 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه بناب

50 6 4355 1 1 2 1 1 1 1
2