برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 32 5900 1471 1041 605 6 6 5 5 4 5 4
244

دانشگاه تهران

60 19 5382 1615 682 5 4 5 4 3 4 3
154

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 15 5486 1862 1720 5 4 5 5 3 4 4
128

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

90 29 5607 2780 1964 922 5 4 4 4 3 4 3
110

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

35 8 5504 2095 5 4 4 5 3 3 2
57

دانشگاه صنعتي اصفهان

80 24 5362 5295 4510 2612 4 4 4 3 2 2 2
80

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

80 14 5215 4447 1611 4 3 3 5 2 2 2
19

دانشگاه فردوسي - مشهد

50 12 5047 5712 4 3 4 3 2 2 1
38

دانشگاه شيراز

45 13 5006 6425 3758 4 3 3 4 2 3 1
36

دانشگاه كاشان

24 12 4659 6826 4690 3 3 3 2 1 1 2
14

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

50 9 4500 5475 2 2 2 4 1 1 1
20

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 12 4798 7990 3 2 3 2 1 2 2
18

دانشگاه تبريز

42 8 4880 6650 3 2 3 3 1 1 1
31

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

40 9 4560 12640 4414 2 2 2 1 1 1 1
23

دانشگاه زنجان

45 7 4492 14400 4490 2 1 4 3 1 1 2
9

دانشگاه سمنان

100 13 4570 18916 11862 7281 3 2 3 3 1 1 1
16

دانشگاه يزد

60 24 4554 15316 11537 3 2 3 1 1 1 1
12

دانشگاه تبريز

شبانه
28 8 4702 12238 4 3 3 2 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
15 4 4678 12730 3 3 4 3 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي اروميه

40 3 4390 2 2 1 1 1 1 1
10

دانشگاه شهرکرد

58 15 4561 13818 12436 4871 3 2 3 1 1 1 1
12

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 4 4542 1 2 4 2 1 1 1
11

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 12 4575 19731 2 2 3 3 1 1 1
12

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 4 4234 1 2 2 1 1 1 1
12

دانشگاه كاشان

شبانه
10 5 4616 13985 3 3 4 2 1 1 1
5

دانشگاه اراک

50 5 4479 15082 2 3 3 2 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
20 6 4431 16199 2 2 3 2 1 1 1
10

دانشگاه اروميه

40 4 4315 3 1 2 2 1 1 1
13

دانشگاه ميبد

35 6 4388 18081 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
40 12 4456 18794 8629 2 2 2 1 1 1 1
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 6 4289 20218 2 1 2 2 1 1 1
5

دانشگاه ياسوج

60 4 4475 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي همدان

45 5 4341 17924 2 2 2 1 1 1 1
13

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 10 4528 17657 3 2 3 3 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

45 5 4303 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
25 4 4480 19450 3 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه شيراز(محل تحصيل آباده)

30 5 4347 2 1 2 2 1 1 1
2

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 21 4372 23330 19280 10220 2 2 2 1 1 1 1
8

دانشگاه مراغه

40 7 4262 29766 16740 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه ملاير

80 6 4326 24080 2 2 2 1 1 1 1
7

دانشگاه بناب

60 8 4308 32515 2 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي بيرجند

50 9 4290 34273 19481 2 1 3 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

54 6 4105 27636 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

شبانه
100 17 4276 28766 41147 1 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه ملاير

شبانه
20 3 4417 32012 1 1 3 1 1 1 1
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

45 3 3 2 1 1 1 1 1
9

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

45 3 3 2 3 2 1 1 1
15