برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 36 6285 975 482 230 6 6 5 6 5 6 5
1539

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

45 22 5973 1527 906 377 5 5 5 4 4 4 4
790

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

40 16 5715 1369 664 5 4 4 5 3 4 3
414

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 9 5550 2089 4 4 4 5 3 3 3
230

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 3 4631 3 3 2 3 2 2 2
111

دانشگاه صنعتي اروميه

45 6 4908 7059 3 2 3 3 1 2 2
114

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 9 4638 11789 3 2 2 3 1 1 1
107

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 4 1 1 2 2 1 1 1
113