برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

90 16 5064 2848 1546 4 4 4 3 2 3 2
52

دانشگاه صنعتي اصفهان

130 27 4844 10890 9700 5140 5871 3 2 3 2 1 1 1
25

دانشگاه گيلان - رشت

60 3 4309 4 2 2 1 1 1 1
6

دانشگاه يزد

120 32 4420 22881 19791 14571 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي اروميه

30 3 4351 1 1 3 2 1 1 1
8

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 4 4330 30232 3 1 3 1 1 1 1
11

دانشگاه بناب

50 4 4231 1 1 1 1 1 1 1
4