برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

60 8 5463 4 3 5 3 1 3 3
93

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

60 16 5278 4362 3936 1443 4 4 4 3 2 3 3
60

دانشگاه صنعتي اصفهان

80 25 4870 9035 8889 4218 5404 3 3 4 2 1 1 1
42

دانشگاه كاشان

27 7 4575 14925 12026 3 2 3 3 1 1 1
15

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

60 9 4146 31085 15946 1 1 1 1 1 1 1
8

دانشگاه يزد

80 15 4276 23100 17449 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي همدان

45 3 4496 1 2 3 1 1 1 1
14

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

50 10 4372 19418 8561 1 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

48 8 4351 18182 2 1 2 1 1 1 1
21

دانشگاه ملاير

55 4 4274 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه كاشان

شبانه
12 5 4457 19281 2 1 2 4 1 1 1
4

دانشگاه صنعتي اراك

60 6 4346 1 1 1 1 1 1 1
20

دانشگاه زنجان

70 7 4352 22942 2 1 3 2 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
17 3 4247 21127 4 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه صنعتي بيرجند

54 3 4102 26293 1 1 1 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي اروميه

45 5 4343 1 1 2 1 1 1 1
14

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 7 4335 30879 1 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

60 4 4288 33939 2 1 2 1 1 1 1
4

مجتمع اموزش عالي زرند

50 4 4203 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

60 4 4257 31999 1 1 1 4 1 1 1
7

مجتمع اموزش عالي زرند

45 4 4108 48429 1 1 1 1 1 1 1
4