برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

25 19 7235 153 81 41 7 6 6 7 7 7 6
368

دانشگاه تهران

25 11 6843 197 7 6 6 7 6 6 5
191

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 15 6557 375 254 6 7 6 7 5 6 5
144

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 15 6334 680 6 6 5 6 5 5 4
86

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 11 5530 1796 5 5 4 6 3 4 3
58

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 4 5559 4 5 4 4 2 3 2
34

دانشگاه اصفهان

35 10 4934 3021 2399 4 4 3 6 3 3 2
55

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 5 5580 3756 5 4 4 4 3 4 2
29

دانشگاه تبريز

27 10 5174 4712 3 3 4 4 2 2 2
30

دانشگاه قم

90 13 4640 9187 2 3 3 2 1 1 2
20

دانشگاه گيلان - رشت

35 6 4791 7684 2 2 2 4 1 1 2
20

دانشگاه كاشان

24 5 4884 9386 3 3 3 3 2 2 1
22

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 10 4591 10466 3 2 3 3 1 1 1
32

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 6 4539 10614 2 2 3 4 1 1 1
12

دانشگاه يزد

40 8 4539 17009 9010 2 1 3 2 1 1 1
14

دانشگاه زنجان

35 13 4599 16324 12712 2 1 3 3 1 1 1
16

دانشگاه تبريز

شبانه
18 4 4837 12343 3 4 3 1 1 2 1
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

60 8 4402 19899 7502 3 2 3 2 1 1 1
10

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 5 4677 13220 2 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 10 4419 15475 18145 3 1 3 2 1 1 1
6

دانشگاه شهرکرد

30 6 4428 15944 3 1 1 3 1 1 1
8

دانشگاه گلستان - گرگان

35 7 4588 19175 3 1 2 3 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

60 6 5037 17366 2 2 2 1 1 1 1
10

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 12 4412 19499 2 1 2 1 1 1 1
15

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 15 4408 22948 10389 2 1 2 2 1 1 1
9

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

80 14 4363 23776 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه دامغان

60 8 4430 24966 1 1 2 2 1 1 1
7

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 6 4215 23906 2 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 7 4161 33568 14067 1 1 2 1 1 1 1
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 6 4200 25338 1 1 2 1 1 1 1
8

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

60 8 4349 28900 25598 2 1 1 3 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي بم

36 3 4038 26595 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه فسا

40 3 4260 2 2 3 3 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي بيرجند

54 4 4259 31332 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه بجنورد

45 3 4217 1 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي سيرجان

54 4 4231 35127 1 1 1 1 1 1 1
6

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

14 3 4143 1 1 2 2 1 1 1
7

دانشگاه كردستان - سنندج

54 10 4220 41797 1 1 1 2 1 1 1
11

مركز اموزش عالي محلات

63 5 4204 34517 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 3 1 1 1 1 1 1 1
7