برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 8 4630 12443 4889 3 2 2 1 1 1 1
44

دانشگاه صنعتي اروميه

40 3 4605 3 3 3 1 1 1 1
20

دانشگاه ملاير

60 11 4303 24732 10810 2 1 3 1 1 1 1
31

دانشگاه بناب

50 3 4282 1 1 3 1 1 1 1
14