برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

20 9 5896 738 5 5 5 5 4 4 4
156

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

محل تحصيل تهران و بندرعباس
35 11 5534 3797 2215 4 3 4 3 2 3 3
128

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

45 5 4467 4824 3 2 3 1 1 1 1
51

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

35 4 4680 8895 3 2 3 1 1 2 2
131

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

45 4 4629 11016 2 1 2 1 1 1 1
39

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

70 6 4679 2 2 2 5 1 1 1
54