برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 13 5932 1420 973 736 6 5 5 5 4 4 4
31

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

60 7 4521 24340 10517 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

25 4 4218 1 1 1 1 1 1 1
2

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

50 4 4246 23721 1 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين)

54 3 4128 2 1 1 1 1 1 1
4