برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 10 5867 1116 556 6 6 5 5 4 4 3
155

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 6 5546 1764 6 4 5 6 3 4 4
68

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 5 4571 2861 3 3 3 4 2 2 1
26

دانشگاه صنعتي قم

35 5 4667 7253 2 2 3 2 1 1 1
28