برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

24 6 4707 6601 3 2 4 4 1 2 2
23

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 9 4728 9292 3 2 3 3 1 2 1
26

دانشگاه سمنان

35 6 4595 10705 2 2 2 2 1 1 2
6

دانشگاه تبريز

شبانه
16 6 4563 11166 2 1 1 3 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
20 9 4511 12838 2 2 2 1 1 1 1
7

دانشگاه اراک

30 4 4930 12058 2 2 3 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي اراك

55 4 4397 2 2 3 1 1 1 1
7