برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 4696 4 4 4 3 2 1 2
13

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 5105 7255 4 3 3 3 2 2 1
12

دانشگاه اراک

20 3 4566 2 1 3 3 1 1 1
2

دانشگاه تبريز

20 7 4645 13683 7667 3 2 3 3 1 1 1
10

دانشگاه گيلان - رشت

20 4 4496 12221 3 3 2 1 1 1 1
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

20 5 4555 18377 2 1 2 2 1 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 4 4581 14568 3 2 3 4 1 1 1
2

دانشگاه شهرکرد

20 4 4716 14940 3 3 2 1 1 1 1
3

دانشگاه تبريز

شبانه
20 9 4495 18839 2 2 2 1 1 1 1
7

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

20 4 4376 17937 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

20 4 4302 20768 2 2 2 1 1 1 1
16

دانشگاه اردکان

20 3 4446 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

20 3 4248 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه زنجان

شبانه
10 3 4172 23879 2 1 1 4 1 1 1
3

دانشگاه فسا

20 3 4122 2 1 3 1 1 1 1
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 3 4171 31172 1 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
15 3 4063 34713 1 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20 4 4301 40292 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 3 3 1 2 1 1 1 1
1