برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 3 4750 3 2 4 3 2 2 2
12

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 7 4935 9281 4 2 4 3 2 2 2
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 3 4482 4 2 4 1 1 1 2
13

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

20 4 4240 19367 2 1 1 2 1 1 1
6

دانشگاه شهرکرد

20 3 4174 21362 2 2 2 3 1 1 1
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

23 4 4203 1 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

20 4 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه شيراز

20 3 3 1 3 2 1 1 1
9

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

20 3 2 1 3 1 1 1 1
4