برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

شبانه
14 6 4423 19009 3 1 2 2 1 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

20 4 4360 19541 3 1 3 1 1 1 1
4

دانشگاه كردستان - سنندج

20 3 1 1 1 1 1 1 1
2