برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 7 6091 5 6 4 6 3 4 3
42

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 5 4978 5799 5 3 3 4 2 2 1
6

دانشگاه صنعتي قم

35 7 4686 10140 3 2 3 1 1 2 2
11

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

35 10 4435 13893 2 2 2 2 1 1 1
20

دانشگاه تبريز

36 8 4646 14637 10697 3 3 2 1 1 1 1
17

دانشگاه كاشان

28 7 4436 16249 11889 3 2 2 1 1 1 1
9

دانشگاه كاشان

شبانه
12 5 4415 18336 1 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه اراک

60 7 4423 13150 23612 2 2 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 4 4517 2 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 4 4376 23315 2 1 3 2 1 1 1
4

دانشگاه تبريز

شبانه
24 5 4383 20555 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
20 5 4543 20400 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 6 4652 26058 2 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

54 3 4346 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

25 5 4233 35760 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 3 4156 47955 1 1 1 1 1 1 1
3