برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

50 23 6086 849 920 6 6 6 6 5 6 5
954

دانشگاه تهران

35 13 6068 1274 5 5 5 5 4 5 3
309

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 7 5883 1698 5 4 4 7 3 4 2
240

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

45 18 5209 2421 1792 4 4 4 4 2 4 2
130

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 14 5621 2969 2468 5 4 4 6 3 4 3
119

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

40 6 5047 3100 4 3 4 4 3 3 3
90

دانشگاه صنعتي اصفهان

50 15 5226 5847 4365 1338 4 4 4 4 2 3 3
129

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 7 4966 5087 3 3 3 3 3 3 3
65

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

40 7 4838 5419 3 2 4 4 2 3 2
42

دانشگاه شيراز

55 12 4674 11438 5504 6825 3 2 4 4 1 2 1
53

دانشگاه اصفهان

50 15 4845 8131 6173 4 3 3 2 1 1 1
48

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 5 4839 3 3 4 2 1 2 1
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 3 4217 3 3 4 1 1 3 1
15

دانشگاه تبريز

36 13 4650 17449 15135 3339 2 2 3 4 1 2 1
50

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 5 4445 8434 2 2 2 1 1 1 1
19

دانشگاه گيلان - رشت

100 8 4341 15076 8723 2 1 2 1 1 1 1
42

دانشگاه قم

120 23 4507 19204 17838 2 2 3 1 1 1 1
21

دانشگاه كاشان

63 11 4381 20504 2 2 3 1 1 1 1
25

دانشگاه گلستان - گرگان

32 3 4184 16141 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

35 4 4526 2 1 2 2 1 1 1
19

دانشگاه تبريز

شبانه
24 5 4350 19175 2 1 2 1 1 1 1
15

دانشگاه شهرکرد

30 3 2 2 2 1 1 1 1
26

دانشگاه سمنان

54 3 4279 1 2 1 3 1 1 1
12

دانشگاه مازندران - بابلسر

100 23 4370 28044 14631 2 1 2 1 1 1 1
24

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 7 4298 24395 2 1 2 1 1 1 1
27

دانشگاه كاشان

شبانه
27 6 4312 28138 3 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه يزد

80 10 4397 30737 28655 2 1 2 1 1 1 1
13

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

90 7 4302 29484 2 1 2 1 1 1 1
16

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 4 4576 2 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه زنجان

50 6 4457 27465 2 1 2 1 1 1 1
16

دانشگاه اراک

70 6 4514 23517 30891 2 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي سيرجان

54 3 4056 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

72 5 4314 38584 1 1 2 1 1 1 1
25

دانشگاه رازي کرمانشاه

54 6 4134 50540 2 1 1 1 1 1 1
18

دانشگاه مازندران - بابلسر

45 3 4130 44436 1 1 2 1 1 1 1
13

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان قم
3 3 4 3 5 2 2 3 2
15

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان غربي
3 3 4 3 5 4 3 4 2
14

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

34 4 5 4 4 2 2 2 1
34