برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

25 13 6506 733 682 6 6 6 8 5 5 4
340

دانشگاه تهران

35 15 5695 1612 4 5 5 5 4 5 3
128

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 14 5622 2180 5 4 4 5 4 4 3
115

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

35 8 5508 2802 4 3 3 4 3 3 3
62

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 11 5520 3165 4 3 3 4 3 3 2
67

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

60 10 5438 4231 4258 4 4 3 5 3 2 2
63

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

70 9 5068 6007 3 3 3 3 3 2 1
42

دانشگاه صنعتي اصفهان

50 12 4853 8739 8726 3 3 3 2 2 2 1
50

دانشگاه فردوسي - مشهد

70 12 4836 10270 10949 4 3 3 3 1 1 1
28

دانشگاه اصفهان

50 9 4602 10403 10949 2 2 3 1 1 1 1
31

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 5 4497 14285 3 1 4 3 2 2 1
14

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
35 6 4716 12587 4 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه شيراز

70 10 4549 14357 3 2 3 4 1 1 1
21

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 5 4181 11739 2 1 2 1 1 1 1
12

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 6 4429 15963 2 2 3 2 1 1 1
9

دانشگاه تبريز

54 8 4504 18438 3 2 3 2 1 1 1
31

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

70 6 4282 16063 2 1 1 1 1 1 1
16

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

30 3 4153 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه قم

122 5 4621 35288 1 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه شهيد چمران اهواز

70 10 4290 23131 2 2 1 1 1 1 1
14

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

72 4 4374 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

40 4 4400 22924 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه گيلان - رشت

60 7 4249 26366 2 1 2 1 1 1 1
25

دانشگاه كاشان

70 9 4346 24339 25512 2 1 2 1 1 1 1
11

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

55 5 4326 25635 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه تبريز

شبانه
36 4 4535 25814 2 1 2 3 1 1 1
4

دانشگاه گلستان - گرگان

32 3 4064 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه بناب

54 3 4175 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

54 4 4353 2 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 3 4223 1 1 1 3 1 1 1
3

دانشگاه شهرکرد

27 3 4387 30199 1 1 1 1 1 1 1
6

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

45 7 4317 31961 2 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

54 3 4233 30814 1 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه يزد

54 3 4113 31896 1 2 1 1 1 1 1
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 4 4287 33078 1 1 1 1 1 1 1
9

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

54 5 4275 35556 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه مراغه

36 3 4549 35709 1 1 3 1 1 1 1
2

دانشگاه كاشان

27 6 4209 38228 1 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه اراک

81 5 4211 48990 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

18 3 1 1 1 2 1 1 1
5

دانشگاه زنجان

55 3 1 1 1 1 1 1 1
11