برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي استان يزد
5 5 5394 2604 4 4 4 3 3 3 3
49

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
11 6 5210 3624 4 4 5 2 3 3 3
20

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
12 5 5374 3253 4 3 3 2 3 4 3
17

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
6 4 5128 5039 5 4 6 3 2 3 3
34

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان قم
4 3 4447 5177 4 3 4 2 2 2 2
24

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان قم
5 4 5069 6254 4 3 2 2 2 2 3
24

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 4 4 5 2 2 2 3
19

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 6 4 5 3 2 2 1
20

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
8 4 4 4 4 2 2 3 2
22

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 3 4 3 4 3 3 2
30