برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

5 3 6257 2163 5 6 4 6 5 4 4
151

دانشگاه صنعتي اصفهان

6 4 5233 5602 4 4 4 4 2 3 3
51

دانشگاه اصفهان

7 4 4690 7784 3 2 5 1 1 2 2
30

دانشگاه شيراز

8 3 4655 4 2 5 1 1 1 1
30

دانشگاه كاشان

5 3 4644 10401 4 2 4 2 1 1 2
18

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

9 3 4284 2 2 3 1 1 2 2
22

دانشگاه يزد

9 3 4649 3 1 3 3 1 1 1
15

دانشگاه ملاير

14 4 4462 28520 3 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

5 3 4 4 3 5 4 5 6
34