برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 5 5577 3607 4 5 4 5 3 3 2
30

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

35 9 4946 5652 4 3 3 3 2 2 2
19

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

35 3 4771 4 2 3 4 3 1 1
7

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

45 5 4601 3 2 3 1 1 1 1
6

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 3 4712 5 4 2 4 1 1 1
6

دانشگاه شيراز

40 6 4444 13166 3 2 2 4 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي اصفهان

50 9 4727 13874 3 2 3 1 1 1 1
20

دانشگاه گيلان - رشت

35 4 4371 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه قم

110 17 4365 21830 21766 2 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 4 4302 2 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه كاشان

24 4 4443 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 5 4394 24153 3 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

60 9 4272 35047 1 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه اراک

45 3 4235 30126 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 3 4321 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

54 3 4167 34477 2 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

54 3 4173 1 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه گلستان - گرگان

32 4 4275 47612 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه اصفهان

35 3 4 1 3 1 1 1 1
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 3 2 1 3 1 1 1 1
6