برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
2 3 5035 1529 4 3 4 1 3 2 1
153

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 4937 5773 3 3 3 2 2 3 2
80

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
5 4 4894 6011 3 2 3 2 1 2 2
49

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
5 7 4557 8912 3 2 3 1 1 2 2
36

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 4 4524 8429 3 3 4 1 2 1 1
92

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 4 4747 9839 2 3 4 2 1 1 2
46

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
4 3 6 3 4 2 2 2 2
27

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
4 3 4 3 4 1 1 2 3
36

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
3 3 4 2 5 1 1 1 2
37

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 3 3 2 3 2 1 1 1
31

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
7 4 3 4 4 1 2 4 2
49