برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه اصفهان

6 3 5071 3433 4 5 5 3 3 4 3
154

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

10 4 4445 3 1 2 1 1 1 1
30

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

6 3 4308 1 1 2 1 1 1 1
37

دانشگاه غيرانتفاعي مولوي - ايوانكي

6 3 4267 2 1 1 1 1 1 1
31

دانشگاه رازي کرمانشاه

6 3 2 3 3 1 1 2 2
55