برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 41247
مهندسي مکانيک
بازدید : 27419
مهندسي صنايع
بازدید : 23920
مهندسي عمران
بازدید : 23442
مهندسي برق
بازدید : 20803
مهندسي پزشکي
بازدید : 19259
مهندسي معماري
بازدید : 18364
مهندسي شيمي
بازدید : 14264
مهندسي نفت
بازدید : 12893
مهندسي هوافضا
بازدید : 10084
مديريت
بازدید : 10057
حسابداري
بازدید : 9368
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 8784
معماري داخلي
بازدید : 7196
مهندسي شهرسازي
بازدید : 7113
مهندسي پليمر
بازدید : 7023
فيزيک
بازدید : 7013
علوم کامپيوتر
بازدید : 6975
روان‌شناسي
بازدید : 4913
مهندسي انرژي
بازدید : 4285
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 3907
رياضيات و کاربردها
بازدید : 3860
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 3718
مهندسي معدن
بازدید : 3360
مهندسي دريا
بازدید : 3281
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2814
شيمي
بازدید : 2790
مهندسي نساجي
بازدید : 2775
مهندسي راه آهن
بازدید : 2773
فيزيك مهندسي
بازدید : 2729
رياضي
بازدید : 2607
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2298
هوانوردي
بازدید : 1557
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 1443
علوم اقتصادي
بازدید : 1303
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1245
مهندسي خودرو
بازدید : 1131
آمار
بازدید : 987
علوم مهندسي
بازدید : 937
مهندسي ايمني
بازدید : 923
آموزش ابتدايي
بازدید : 814
علوم قضايي
بازدید : 801
مهندسي کشاورزي
بازدید : 683
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 678
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 552
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 513
ايمني صنعتي
بازدید : 473
علوم قرآن
بازدید : 304
کارداني معماري
بازدید : 298
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 253
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 247
کاردان فني عمران
بازدید : 230
کاردان فني برق
بازدید : 216
کاردان فني مکانيک
بازدید : 179
کاردان فني صنايع
بازدید : 179
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 144
کاردان فني معدن
بازدید : 141
کارداني کشاورزي
بازدید : 141
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 87384
پرستاري
بازدید : 80206
فيزيوتراپي
بازدید : 44525
داروسازي- دکتري
بازدید : 37302
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 29925
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 28595
هوشبري
بازدید : 25910
اتاق عمل
بازدید : 22565
بينايي سنجي
بازدید : 22030
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 19223
مامايي
بازدید : 18295
روان‌شناسي
بازدید : 15362
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 14911
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 14649
اعضاي مصنوعي
بازدید : 13927
علوم تغذيه
بازدید : 12510
شنوايي شناسي
بازدید : 9534
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 9345
دبيري شيمي
بازدید : 8526
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 8399
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 7980
شيمي
بازدید : 7406
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 7375
گفتار درماني
بازدید : 7285
زيست شناسي
بازدید : 6743
کاردرماني
بازدید : 6733
حسابداري
بازدید : 6367
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 6076
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 5479
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 5078
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3731
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 2531
مديريت
بازدید : 1995
آموزش ابتدايي
بازدید : 1900
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1623
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1514
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1444
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1417
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1362
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1269
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1216
کارداني دامپزشکي
بازدید : 942
علوم اقتصادي
بازدید : 920
زمين شناسي
بازدید : 920
فقه و حقوق
بازدید : 892
علوم تربيتي
بازدید : 821
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 762
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 644
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 599
بازرسي گوشت
بازدید : 551
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 531
مهندسي کشاورزي
بازدید : 506
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 506
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 487
کارداني حسابداري
بازدید : 410
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 409
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 368
اقيانوس شناسي
بازدید : 359
علوم قرآن
بازدید : 317
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 316
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 256
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 256
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 256
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 254
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 250
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 235
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 233
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 232
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 230
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 229
انسانی
حقوق
بازدید : 21490
روان‌شناسي
بازدید : 12649
حسابداري
بازدید : 9602
مديريت
بازدید : 6033
علوم تربيتي
بازدید : 4302
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 4034
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 3439
علوم اقتصادي
بازدید : 3040
علوم سياسي
بازدید : 2741
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2323
فقه و حقوق
بازدید : 2204
علوم قضايي
بازدید : 2115
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2106
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1911
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 1768
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1478
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1426
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1391
علوم اجتماعي
بازدید : 1249
جغرافيا
بازدید : 1129
مديريت هتلداري
بازدید : 1067
فلسفه
بازدید : 1025
باستان شناسي
بازدید : 996
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 925
روزنامه نگاري
بازدید : 921
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 794
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 654
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 599
مردم شناسي
بازدید : 550
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 539
کارداني حسابداري
بازدید : 522
تاريخ
بازدید : 359
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 334
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 269
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 217
مطالعات خانواده
بازدید : 195
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 182
روابط عمومي
بازدید : 168
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 154
علوم قرآني
بازدید : 151
اقتصاد اسلامي
بازدید : 130
کارداني مديريت
بازدید : 122
زبان شناسي
بازدید : 121
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 112
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 111
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 103
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 101