برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 58786
مهندسي مکانيک
بازدید : 40718
مهندسي عمران
بازدید : 33951
مهندسي برق
بازدید : 32882
مهندسي صنايع
بازدید : 32065
مهندسي پزشکي
بازدید : 28307
مهندسي معماري
بازدید : 27562
مهندسي نفت
بازدید : 21668
مهندسي شيمي
بازدید : 20517
مهندسي هوافضا
بازدید : 16356
علوم کامپيوتر
بازدید : 13914
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 13198
مديريت
بازدید : 12897
حسابداري
بازدید : 11642
فيزيک
بازدید : 10534
معماري داخلي
بازدید : 10102
مهندسي شهرسازي
بازدید : 9532
مهندسي پليمر
بازدید : 9072
روان‌شناسي
بازدید : 7070
رياضيات و کاربردها
بازدید : 5974
شيمي
بازدید : 5800
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 5421
مهندسي انرژي
بازدید : 5352
مهندسي معدن
بازدید : 5133
مهندسي دريا
بازدید : 5001
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 4642
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 4496
رياضي
بازدید : 3873
مهندسي راه آهن
بازدید : 3831
فيزيك مهندسي
بازدید : 3811
مهندسي نساجي
بازدید : 3782
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2959
هوانوردي
بازدید : 2542
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 2216
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2111
علوم اقتصادي
بازدید : 2035
مهندسي خودرو
بازدید : 1857
علوم قضايي
بازدید : 1595
آموزش ابتدايي
بازدید : 1523
آمار
بازدید : 1504
مهندسي ايمني
بازدید : 1440
علوم مهندسي
بازدید : 1396
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1097
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1035
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 879
ايمني صنعتي
بازدید : 829
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 827
علوم قرآن
بازدید : 698
کارداني معماري
بازدید : 453
کاردان فني عمران
بازدید : 384
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 369
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 367
کاردان فني برق
بازدید : 332
کاردان فني مکانيک
بازدید : 283
کارداني کشاورزي
بازدید : 266
کاردان فني معدن
بازدید : 262
کاردان فني صنايع
بازدید : 261
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 261
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 149653
پرستاري
بازدید : 112038
فيزيوتراپي
بازدید : 65358
داروسازي- دکتري
بازدید : 62730
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 58753
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 37898
هوشبري
بازدید : 35546
اتاق عمل
بازدید : 31373
بينايي سنجي
بازدید : 29520
مامايي
بازدید : 25848
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 25020
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 22208
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 21275
روان‌شناسي
بازدید : 20564
علوم تغذيه
بازدید : 16000
اعضاي مصنوعي
بازدید : 15129
شنوايي شناسي
بازدید : 11919
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 11869
دبيري شيمي
بازدید : 11856
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 11554
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 10656
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 10040
شيمي
بازدید : 9857
زيست شناسي
بازدید : 9362
گفتار درماني
بازدید : 9154
حسابداري
بازدید : 8412
کاردرماني
بازدید : 8236
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 7542
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 6940
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 6797
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 4878
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4065
آموزش ابتدايي
بازدید : 3291
مديريت
بازدید : 3072
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2627
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2428
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 2427
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2289
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 2158
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2051
زمين شناسي
بازدید : 1868
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1613
فقه و حقوق
بازدید : 1521
کارداني دامپزشکي
بازدید : 1510
علوم اقتصادي
بازدید : 1434
علوم تربيتي
بازدید : 1310
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1286
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1156
بازرسي گوشت
بازدید : 937
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 880
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 850
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 809
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 798
مهندسي کشاورزي
بازدید : 780
کارداني حسابداري
بازدید : 668
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 655
اقيانوس شناسي
بازدید : 644
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 632
علوم قرآن
بازدید : 586
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 563
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 530
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 525
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 451
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 439
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 434
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 433
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 431
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 431
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 430
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 430
انسانی
حقوق
بازدید : 33120
روان‌شناسي
بازدید : 19157
حسابداري
بازدید : 13974
مديريت
بازدید : 8084
علوم تربيتي
بازدید : 6488
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5789
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 5523
علوم اقتصادي
بازدید : 4898
علوم سياسي
بازدید : 4579
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3527
علوم قضايي
بازدید : 3502
فقه و حقوق
بازدید : 3388
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2908
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2906
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 2885
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2409
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2225
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2125
علوم اجتماعي
بازدید : 1965
باستان شناسي
بازدید : 1796
فلسفه
بازدید : 1731
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1728
جغرافيا
بازدید : 1687
مديريت هتلداري
بازدید : 1678
روزنامه نگاري
بازدید : 1534
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1170
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 902
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 882
تاريخ
بازدید : 850
مردم شناسي
بازدید : 810
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 798
کارداني حسابداري
بازدید : 723
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 547
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 520
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 431
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 371
مطالعات خانواده
بازدید : 367
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 334
روابط عمومي
بازدید : 308
علوم قرآني
بازدید : 307
زبان شناسي
بازدید : 267
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 251
اقتصاد اسلامي
بازدید : 228
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 209
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 202
کارداني مديريت
بازدید : 202
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 198