قبولی در رشته دلخواهتان

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 8182
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2371
مهندسي مکانيک
بازدید : 5896
مهندسي عمران
بازدید : 5229
مهندسي معماري
بازدید : 4170
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 5032
مهندسي صنايع
بازدید : 3344
مهندسي شيمي
بازدید : 2812
مهندسي پزشکي
بازدید : 4730
مهندسي نفت
بازدید : 3659
معماري داخلي
بازدید : 1564
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1216
مهندسي پليمر
بازدید : 1228
مهندسي مواد
بازدید : 1104
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 960
مهندسي هوافضا
بازدید : 3565
مهندسي نساجي
بازدید : 429
مهندسي معدن
بازدید : 520
علوم کامپيوتر
بازدید : 1049
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 814
مهندسي ايمني
بازدید : 262
مهندسي راه آهن
بازدید : 337
مهندسي دريا
بازدید : 726
مهندسي کشتي
بازدید : 596
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 360
علوم مهندسي
بازدید : 269
مهندسي خودرو
بازدید : 633
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 298
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 313
مهندسي انرژي
بازدید : 442
مکاترونيک
بازدید : 782
مهندسي کشاورزي
بازدید : 300
علوم و مهندسي آب
بازدید : 255
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 83
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 139
مهندسي کشاورزي
بازدید : 189
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 83
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 134
فيزيك مهندسي
بازدید : 536
فيزيک
بازدید : 1607
رياضيات و کاربردها
بازدید : 674
رياضي
بازدید : 810
شيمي
بازدید : 697
آمار
بازدید : 327
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 104
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 276
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 82
روان‌شناسي
بازدید : 1106
مديريت
بازدید : 1153
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 91
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 124
مديريت
بازدید : 777
علوم اقتصادي
بازدید : 621
حسابداري
بازدید : 1475
علوم حديث
بازدید : 82
علوم قرآن
بازدید : 90
علوم قضايي
بازدید : 429
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 160
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 133
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 171
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 117
علوم اسلامي
بازدید : 76
علوم ورزشي
بازدید : 402
کاردان فني برق
بازدید : 76
کاردان فني مکانيک
بازدید : 81
کاردان فني عمران
بازدید : 90
کارداني معماري
بازدید : 194
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 95
کاردان فني صنايع
بازدید : 54
کاردان فني معدن
بازدید : 44
کارداني آمار
بازدید : 68
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 49
کارداني کشاورزي
بازدید : 65
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 465
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 149
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 32272
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 16772
داروسازي- دکتري
بازدید : 16280
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 2719
فيزيوتراپي
بازدید : 11165
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 2398
زيست شناسي
بازدید : 1134
دبيري زيست شناسي
بازدید : 3306
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3809
بينايي سنجي
بازدید : 5184
شنوايي شناسي
بازدید : 1699
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4745
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 601
هوشبري
بازدید : 6373
پرستاري
بازدید : 11910
مامايي
بازدید : 3993
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 665
اتاق عمل
بازدید : 5057
گفتار درماني
بازدید : 1160
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 635
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 407
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 244
علوم تغذيه
بازدید : 2269
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 567
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 159
مهندسي کشاورزي
بازدید : 426
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 72
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 157
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 121
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 163
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 146
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 82
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 134
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 63
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 59
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 111
شيمي
بازدید : 1633
زمين شناسي
بازدید : 480
اعضاي مصنوعي
بازدید : 902
کاردرماني
بازدید : 659
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1305
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 200
بازرسي گوشت
بازدید : 356
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 76
اقيانوس شناسي
بازدید : 284
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 84
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 180
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 130
روان‌شناسي
بازدید : 2780
حسابداري
بازدید : 911
مديريت
بازدید : 664
علوم اقتصادي
بازدید : 351
اقتصاد اسلامي
بازدید : 74
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 214
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 158
معارف اسلامي
بازدید : 92
علوم ورزشي
بازدید : 440
مربيگري ورزشي
بازدید : 529
شيعه شناسي
بازدید : 202
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 248
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 108
علوم تربيتي
بازدید : 620
علوم حديث
بازدید : 88
علوم قرآن
بازدید : 90
علوم اسلامي
بازدید : 66
فقه و حقوق
بازدید : 444
معارف قرآن مجيد
بازدید : 78
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 128
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 42
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 44
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 51
کارداني دامپزشکي
بازدید : 302
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 42
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 54
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 213
کارداني امور بانکي
بازدید : 318
کارداني امور بيمه
بازدید : 114
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 64
کارداني تربيت بدني
بازدید : 269
کارداني حسابداري
بازدید : 188
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 131
کارداني مديريت
بازدید : 185
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 607
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 450
انسانی
حقوق
بازدید : 3703
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 219
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 688
حسابداري
بازدید : 760
مديريت
بازدید : 897
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 91
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 107
مديريت هتلداري
بازدید : 273
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 138
علوم اجتماعي
بازدید : 382
روان‌شناسي
بازدید : 1830
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 412
زبان شناسي
بازدید : 120
علوم سياسي
بازدید : 641
علوم تربيتي
بازدید : 650
علوم اقتصادي
بازدید : 391
اقتصاد اسلامي
بازدید : 77
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 119
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 96
روزنامه نگاري
بازدید : 153
روابط عمومي
بازدید : 96
مددکاري اجتماعي
بازدید : 134
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 348
مطالعات خانواده
بازدید : 75
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 120
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 147
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 482
ادبيات داستاني
بازدید : 102
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 174
فقه و حقوق
بازدید : 316
فلسفه
بازدید : 333
جغرافيا
بازدید : 153
كارتوگرافي
بازدید : 101
تاريخ
بازدید : 210
باستان شناسي
بازدید : 169
علوم قضايي
بازدید : 512
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 170
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 38
علوم ورزشي
بازدید : 247
ژئومورفولوژي
بازدید : 174
علوم حديث
بازدید : 46
علوم قرآني
بازدید : 48
علوم اسلامي
بازدید : 38
علوم قرآني
بازدید : 46
آب و هوا شناسي
بازدید : 97
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 53
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 115
کارداني مديريت
بازدید : 89
کارداني امور بانکي
بازدید : 282


    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
کلاس آنلاین - - مرور مباحث فیزیک3
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم دبیرستان)
دبیر : محمد اکبری