برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 119222
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 106808
مهندسي مکانيک
بازدید : 103139
مهندسي عمران
بازدید : 92894
مهندسي پزشکي
بازدید : 89405
مهندسي معماري
بازدید : 77922
مهندسي نفت
بازدید : 64582
مهندسي صنايع
بازدید : 63819
مهندسي شيمي
بازدید : 63043
مهندسي هوافضا
بازدید : 58391
حسابداري
بازدید : 31826
فيزيک
بازدید : 28185
معماري داخلي
بازدید : 26838
روان‌شناسي
بازدید : 23162
مديريت
بازدید : 22733
مهندسي پليمر
بازدید : 22053
مهندسي مواد
بازدید : 21814
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 21126
مهندسي شهرسازي
بازدید : 20624
علوم کامپيوتر
بازدید : 18795
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 15608
مديريت
بازدید : 15568
مهندسي دريا
بازدید : 14907
رياضي
بازدید : 14103
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 13958
مکاترونيک
بازدید : 13763
شيمي
بازدید : 12191
رياضيات و کاربردها
بازدید : 11341
مهندسي خودرو
بازدید : 11185
علوم اقتصادي
بازدید : 11154
مهندسي کشتي
بازدید : 9591
مهندسي معدن
بازدید : 7946
فيزيك مهندسي
بازدید : 7757
علوم ورزشي
بازدید : 7312
مهندسي انرژي
بازدید : 7210
مهندسي نساجي
بازدید : 6664
علوم قضايي
بازدید : 6644
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 6351
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 5199
علوم و مهندسي آب
بازدید : 4701
مهندسي راه آهن
بازدید : 4536
آمار
بازدید : 4471
مهندسي کشاورزي
بازدید : 4451
مهندسي ايمني
بازدید : 3712
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 3590
علوم مهندسي
بازدید : 3442
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 3356
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 3234
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2794
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2785
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2579
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2384
کارداني معماري
بازدید : 2284
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 2271
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1845
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1698
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1415
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1383
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1313
کاردان فني عمران
بازدید : 1222
علوم قرآن
بازدید : 1214
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1192
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1151
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 1142
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 1119
کاردان فني مکانيک
بازدید : 1103
کاردان فني برق
بازدید : 1101
علوم حديث
بازدید : 1096
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 1042
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 1039
کاردان فني صنايع
بازدید : 1038
کارداني آمار
بازدید : 1038
کاردان فني معدن
بازدید : 1037
علوم اسلامي
بازدید : 1037
کارداني کشاورزي
بازدید : 1036
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 506456
پرستاري
بازدید : 329908
داروسازي- دکتري
بازدید : 250250
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 245169
فيزيوتراپي
بازدید : 228192
هوشبري
بازدید : 115817
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 101665
بينايي سنجي
بازدید : 92913
اتاق عمل
بازدید : 92786
مامايي
بازدید : 77367
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 70278
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 56422
روان‌شناسي
بازدید : 55054
دبيري زيست شناسي
بازدید : 54783
علوم تغذيه
بازدید : 52008
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 51554
شيمي
بازدید : 33490
شنوايي شناسي
بازدید : 32208
کاردرماني
بازدید : 26628
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 25650
اعضاي مصنوعي
بازدید : 24557
گفتار درماني
بازدید : 21614
زيست شناسي
بازدید : 18834
حسابداري
بازدید : 16643
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 15802
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 14788
مديريت
بازدید : 14778
علوم تربيتي
بازدید : 13752
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 12353
فقه و حقوق
بازدید : 11935
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 11622
مربيگري ورزشي
بازدید : 8332
زمين شناسي
بازدید : 7839
مهندسي کشاورزي
بازدید : 7269
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 7269
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 6899
علوم ورزشي
بازدید : 6388
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 5621
علوم اقتصادي
بازدید : 5293
کارداني دامپزشکي
بازدید : 5164
کارداني تربيت بدني
بازدید : 4982
بازرسي گوشت
بازدید : 4808
کارداني امور بانکي
بازدید : 3876
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3617
اقيانوس شناسي
بازدید : 3606
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3521
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3259
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 3153
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 3008
شيعه شناسي
بازدید : 2962
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2932
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2748
کارداني حسابداري
بازدید : 2562
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2467
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 2402
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 2374
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 2336
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 2239
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2235
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 2183
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 2050
کارداني مديريت
بازدید : 1941
کارداني امور بيمه
بازدید : 1792
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1687
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1565
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1539
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1463
علوم قرآن
بازدید : 1294
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1242
معارف اسلامي
بازدید : 1240
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1237
اقتصاد اسلامي
بازدید : 1231
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 1229
علوم حديث
بازدید : 1221
معارف قرآن مجيد
بازدید : 1221
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 1221
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1221
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1220
علوم اسلامي
بازدید : 1219
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1219
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 1219
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 1218
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1218
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 1218
انسانی
حقوق
بازدید : 73604
روان‌شناسي
بازدید : 40415
مديريت
بازدید : 28696
علوم تربيتي
بازدید : 15951
علوم قضايي
بازدید : 14394
علوم سياسي
بازدید : 12872
حسابداري
بازدید : 12269
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 9409
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 9179
علوم اقتصادي
بازدید : 7631
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 7608
علوم اجتماعي
بازدید : 6508
علوم ورزشي
بازدید : 6462
فقه و حقوق
بازدید : 6448
فلسفه
بازدید : 5997
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 5488
تاريخ
بازدید : 4543
مديريت هتلداري
بازدید : 4222
کارداني امور بانکي
بازدید : 4075
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3907
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3356
ژئومورفولوژي
بازدید : 3305
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3117
جغرافيا
بازدید : 3070
روزنامه نگاري
بازدید : 2898
باستان شناسي
بازدید : 2847
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2408
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2088
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2029
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1998
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1912
ادبيات داستاني
بازدید : 1258
علوم قرآني
بازدید : 1184
كارتوگرافي
بازدید : 1146
آب و هوا شناسي
بازدید : 1138
روابط عمومي
بازدید : 1134
زبان شناسي
بازدید : 1121
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 1067
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1065
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 1062
مطالعات خانواده
بازدید : 972
اقتصاد اسلامي
بازدید : 874
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 860
کارداني مديريت
بازدید : 819
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 753
علوم حديث
بازدید : 679
علوم قرآني
بازدید : 669
علوم اسلامي
بازدید : 669
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 669