برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 91378
مهندسي مکانيک
بازدید : 63874
مهندسي برق
بازدید : 53090
مهندسي عمران
بازدید : 51124
مهندسي صنايع
بازدید : 44732
مهندسي پزشکي
بازدید : 44173
مهندسي معماري
بازدید : 42731
مهندسي نفت
بازدید : 36071
مهندسي شيمي
بازدید : 31165
مهندسي هوافضا
بازدید : 29834
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 19917
علوم کامپيوتر
بازدید : 19083
مديريت
بازدید : 18328
فيزيک
بازدید : 17871
حسابداري
بازدید : 16079
معماري داخلي
بازدید : 15491
مهندسي شهرسازي
بازدید : 12677
مهندسي پليمر
بازدید : 12473
روان‌شناسي
بازدید : 11691
شيمي
بازدید : 10229
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9779
مهندسي دريا
بازدید : 8659
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 8000
مهندسي معدن
بازدید : 7819
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 7732
مهندسي انرژي
بازدید : 7077
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 6714
رياضي
بازدید : 6464
فيزيك مهندسي
بازدید : 5506
مهندسي نساجي
بازدید : 5323
مهندسي راه آهن
بازدید : 5262
هوانوردي
بازدید : 4692
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 4149
آموزش ابتدايي
بازدید : 3723
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3719
مهندسي خودرو
بازدید : 3697
علوم اقتصادي
بازدید : 3680
علوم قضايي
بازدید : 3516
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3144
آمار
بازدید : 2299
مهندسي ايمني
بازدید : 2232
علوم مهندسي
بازدید : 2005
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1780
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1605
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1595
علوم قرآن
بازدید : 1468
ايمني صنعتي
بازدید : 1332
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1198
کارداني معماري
بازدید : 751
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 642
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 626
کاردان فني عمران
بازدید : 560
کاردان فني برق
بازدید : 532
کارداني کشاورزي
بازدید : 529
کاردان فني مکانيک
بازدید : 522
کاردان فني صنايع
بازدید : 521
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 520
کاردان فني معدن
بازدید : 520
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 275059
پرستاري
بازدید : 169394
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 122051
داروسازي- دکتري
بازدید : 113105
فيزيوتراپي
بازدید : 107663
هوشبري
بازدید : 54820
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 51518
اتاق عمل
بازدید : 47324
بينايي سنجي
بازدید : 44782
مامايي
بازدید : 39523
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 35876
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 32421
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 30699
روان‌شناسي
بازدید : 30162
علوم تغذيه
بازدید : 22192
دبيري شيمي
بازدید : 20535
اعضاي مصنوعي
بازدید : 17392
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 16949
شنوايي شناسي
بازدید : 16727
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 16578
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 14436
شيمي
بازدید : 13897
زيست شناسي
بازدید : 13633
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 13002
گفتار درماني
بازدید : 12605
حسابداري
بازدید : 11320
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 10905
کاردرماني
بازدید : 10631
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 9634
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 8134
آموزش ابتدايي
بازدید : 7047
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 6889
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5372
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 5365
مديريت
بازدید : 5171
زمين شناسي
بازدید : 3904
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 3879
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3854
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3292
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3231
فقه و حقوق
بازدید : 2844
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2792
علوم تربيتي
بازدید : 2567
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2509
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2489
علوم اقتصادي
بازدید : 2431
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2080
بازرسي گوشت
بازدید : 1821
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1673
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1479
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1471
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1461
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1424
اقيانوس شناسي
بازدید : 1418
کارداني حسابداري
بازدید : 1363
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1280
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1200
علوم قرآن
بازدید : 1163
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1115
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1090
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 997
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 959
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 853
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 846
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 844
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 844
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 844
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 843
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 843
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 842
انسانی
حقوق
بازدید : 53694
روان‌شناسي
بازدید : 31575
حسابداري
بازدید : 20258
مديريت
بازدید : 12014
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 11275
علوم تربيتي
بازدید : 10749
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 10509
علوم سياسي
بازدید : 8290
علوم اقتصادي
بازدید : 8224
علوم قضايي
بازدید : 6878
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 6561
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 5485
فقه و حقوق
بازدید : 5389
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4963
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4358
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4226
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3883
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 3793
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3658
فلسفه
بازدید : 3425
باستان شناسي
بازدید : 3347
علوم اجتماعي
بازدید : 3007
مديريت هتلداري
بازدید : 2917
جغرافيا
بازدید : 2677
روزنامه نگاري
بازدید : 2585
تاريخ
بازدید : 2191
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2037
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1411
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1340
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1324
مردم شناسي
بازدید : 1317
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1178
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1059
کارداني حسابداري
بازدید : 966
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 876
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 651
مطالعات خانواده
بازدید : 621
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 603
علوم قرآني
بازدید : 592
زبان شناسي
بازدید : 578
روابط عمومي
بازدید : 549
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 546
اقتصاد اسلامي
بازدید : 484
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 468
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 429
کارداني مديريت
بازدید : 421
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 414