برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 78208
مهندسي مکانيک
بازدید : 54909
مهندسي برق
بازدید : 45290
مهندسي عمران
بازدید : 44462
مهندسي صنايع
بازدید : 39594
مهندسي پزشکي
بازدید : 38284
مهندسي معماري
بازدید : 36908
مهندسي نفت
بازدید : 31251
مهندسي شيمي
بازدید : 26903
مهندسي هوافضا
بازدید : 24629
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 17895
علوم کامپيوتر
بازدید : 16724
مديريت
بازدید : 16215
فيزيک
بازدید : 14934
حسابداري
بازدید : 14186
معماري داخلي
بازدید : 13423
مهندسي شهرسازي
بازدید : 11405
مهندسي پليمر
بازدید : 11079
روان‌شناسي
بازدید : 9842
شيمي
بازدید : 8577
رياضيات و کاربردها
بازدید : 8223
مهندسي دريا
بازدید : 7210
مهندسي معدن
بازدید : 7035
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 6836
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 6640
مهندسي انرژي
بازدید : 6384
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 5842
رياضي
بازدید : 5423
فيزيك مهندسي
بازدید : 4865
مهندسي راه آهن
بازدید : 4782
مهندسي نساجي
بازدید : 4742
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 3784
هوانوردي
بازدید : 3757
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3100
علوم اقتصادي
بازدید : 2947
مهندسي خودرو
بازدید : 2927
علوم قضايي
بازدید : 2817
آموزش ابتدايي
بازدید : 2754
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2713
مهندسي ايمني
بازدید : 1969
آمار
بازدید : 1943
علوم مهندسي
بازدید : 1746
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1477
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1407
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1339
علوم قرآن
بازدید : 1199
ايمني صنعتي
بازدید : 1171
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1064
کارداني معماري
بازدید : 610
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 536
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 497
کاردان فني عمران
بازدید : 488
کاردان فني برق
بازدید : 451
کارداني کشاورزي
بازدید : 424
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 417
کاردان فني مکانيک
بازدید : 413
کاردان فني معدن
بازدید : 411
کاردان فني صنايع
بازدید : 411
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 230021
پرستاري
بازدید : 148574
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 99103
داروسازي- دکتري
بازدید : 94694
فيزيوتراپي
بازدید : 92359
هوشبري
بازدید : 47466
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 46412
اتاق عمل
بازدید : 41337
بينايي سنجي
بازدید : 39017
مامايي
بازدید : 34318
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 31664
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 28508
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 27949
روان‌شناسي
بازدید : 26027
علوم تغذيه
بازدید : 19782
دبيري شيمي
بازدید : 17007
اعضاي مصنوعي
بازدید : 16425
شنوايي شناسي
بازدید : 14964
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 14768
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 13616
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 13399
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12210
زيست شناسي
بازدید : 12195
شيمي
بازدید : 12194
گفتار درماني
بازدید : 11294
حسابداري
بازدید : 10175
کاردرماني
بازدید : 9560
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 9554
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 8676
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 7918
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 6489
آموزش ابتدايي
بازدید : 5413
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4920
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 4276
مديريت
بازدید : 4256
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3473
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 3341
زمين شناسي
بازدید : 3163
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2850
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 2818
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2565
فقه و حقوق
بازدید : 2296
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2291
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2129
علوم تربيتي
بازدید : 2003
علوم اقتصادي
بازدید : 1997
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1784
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1489
بازرسي گوشت
بازدید : 1397
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1333
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1277
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1219
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1158
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1132
اقيانوس شناسي
بازدید : 1095
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1049
کارداني حسابداري
بازدید : 1022
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 954
علوم قرآن
بازدید : 895
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 877
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 858
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 831
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 695
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 693
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 692
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 690
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 687
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 686
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 685
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 685
انسانی
حقوق
بازدید : 46317
روان‌شناسي
بازدید : 26845
حسابداري
بازدید : 17952
مديريت
بازدید : 10334
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 9439
علوم تربيتي
بازدید : 9165
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 8346
علوم اقتصادي
بازدید : 6878
علوم سياسي
بازدید : 6863
علوم قضايي
بازدید : 5531
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 5328
فقه و حقوق
بازدید : 4704
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 4472
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4119
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 3665
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3416
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3352
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3046
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 2999
باستان شناسي
بازدید : 2996
فلسفه
بازدید : 2750
علوم اجتماعي
بازدید : 2556
مديريت هتلداري
بازدید : 2480
جغرافيا
بازدید : 2255
روزنامه نگاري
بازدید : 2229
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1802
تاريخ
بازدید : 1618
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1217
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1208
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1142
مردم شناسي
بازدید : 1084
کارداني حسابداري
بازدید : 875
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 864
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 803
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 750
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 546
مطالعات خانواده
بازدید : 535
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 513
علوم قرآني
بازدید : 480
زبان شناسي
بازدید : 464
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 464
روابط عمومي
بازدید : 448
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 361
اقتصاد اسلامي
بازدید : 359
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 326
کارداني مديريت
بازدید : 326
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 321