برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 109894
مهندسي مکانيک
بازدید : 74971
مهندسي برق
بازدید : 62599
مهندسي عمران
بازدید : 59847
مهندسي صنايع
بازدید : 52598
مهندسي پزشکي
بازدید : 52192
مهندسي معماري
بازدید : 50808
مهندسي نفت
بازدید : 41932
مهندسي شيمي
بازدید : 36519
مهندسي هوافضا
بازدید : 35924
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 22845
علوم کامپيوتر
بازدید : 22540
فيزيک
بازدید : 22023
مديريت
بازدید : 21487
حسابداري
بازدید : 18865
معماري داخلي
بازدید : 18591
مهندسي شهرسازي
بازدید : 14503
روان‌شناسي
بازدید : 14490
مهندسي پليمر
بازدید : 14322
شيمي
بازدید : 12495
رياضيات و کاربردها
بازدید : 11977
مهندسي دريا
بازدید : 10355
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 9539
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 8867
مهندسي معدن
بازدید : 8848
مهندسي انرژي
بازدید : 8068
رياضي
بازدید : 7867
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 7852
فيزيك مهندسي
بازدید : 6321
مهندسي نساجي
بازدید : 6149
مهندسي راه آهن
بازدید : 5940
هوانوردي
بازدید : 5696
علوم اقتصادي
بازدید : 5216
آموزش ابتدايي
بازدید : 5068
مهندسي خودرو
بازدید : 4650
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 4556
علوم قضايي
بازدید : 4413
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4318
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3806
آمار
بازدید : 2839
مهندسي ايمني
بازدید : 2596
علوم مهندسي
بازدید : 2381
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2269
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1964
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1898
علوم قرآن
بازدید : 1898
ايمني صنعتي
بازدید : 1582
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1416
کارداني معماري
بازدید : 920
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 803
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 777
کاردان فني مکانيک
بازدید : 663
کاردان فني برق
بازدید : 661
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 661
کارداني کشاورزي
بازدید : 660
کاردان فني عمران
بازدید : 659
کاردان فني معدن
بازدید : 652
کاردان فني صنايع
بازدید : 652
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 325523
پرستاري
بازدید : 198321
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 147841
داروسازي- دکتري
بازدید : 136586
فيزيوتراپي
بازدید : 127271
هوشبري
بازدید : 65091
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 58302
اتاق عمل
بازدید : 55586
بينايي سنجي
بازدید : 52006
مامايي
بازدید : 46891
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 41762
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 37673
روان‌شناسي
بازدید : 36565
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 34818
دبيري شيمي
بازدید : 25716
علوم تغذيه
بازدید : 25696
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 20415
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 20385
شنوايي شناسي
بازدید : 19117
اعضاي مصنوعي
بازدید : 18843
شيمي
بازدید : 16398
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 16118
زيست شناسي
بازدید : 15705
گفتار درماني
بازدید : 14488
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 14172
حسابداري
بازدید : 13171
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 12772
کاردرماني
بازدید : 12163
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 10836
آموزش ابتدايي
بازدید : 10310
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 8459
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 7226
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 7002
مديريت
بازدید : 6708
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 6010
زمين شناسي
بازدید : 5180
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 4572
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 4491
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3960
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3863
فقه و حقوق
بازدید : 3668
علوم تربيتي
بازدید : 3478
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 3221
علوم اقتصادي
بازدید : 3200
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2962
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2866
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2522
بازرسي گوشت
بازدید : 2284
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1998
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1836
اقيانوس شناسي
بازدید : 1834
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1785
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1771
کارداني حسابداري
بازدید : 1757
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1666
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1576
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1569
علوم قرآن
بازدید : 1569
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1432
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1257
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1196
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1119
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1098
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1060
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1059
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1059
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1059
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1058
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 1058
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 1057
انسانی
حقوق
بازدید : 62083
روان‌شناسي
بازدید : 38210
حسابداري
بازدید : 23505
مديريت
بازدید : 14245
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 13614
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 13328
علوم تربيتي
بازدید : 12804
علوم سياسي
بازدید : 10470
علوم اقتصادي
بازدید : 10147
علوم قضايي
بازدید : 8332
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 8010
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 6739
فقه و حقوق
بازدید : 6300
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6076
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 5588
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4982
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 4680
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4581
مددکاري اجتماعي
بازدید : 4476
فلسفه
بازدید : 4375
باستان شناسي
بازدید : 3873
علوم اجتماعي
بازدید : 3726
مديريت هتلداري
بازدید : 3610
جغرافيا
بازدید : 3211
روزنامه نگاري
بازدید : 3093
تاريخ
بازدید : 2932
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2384
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1856
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1728
مردم شناسي
بازدید : 1641
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1570
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1453
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1328
کارداني حسابداري
بازدید : 1113
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 1038
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 812
علوم قرآني
بازدید : 791
مطالعات خانواده
بازدید : 785
زبان شناسي
بازدید : 750
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 727
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 726
روابط عمومي
بازدید : 721
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 626
اقتصاد اسلامي
بازدید : 609
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 571
کارداني مديريت
بازدید : 540
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 538