برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 98911
مهندسي مکانيک
بازدید : 83659
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 83049
مهندسي عمران
بازدید : 75098
مهندسي پزشکي
بازدید : 71153
مهندسي معماري
بازدید : 61185
مهندسي شيمي
بازدید : 52957
مهندسي نفت
بازدید : 51831
مهندسي صنايع
بازدید : 51488
مهندسي هوافضا
بازدید : 45543
حسابداري
بازدید : 24599
فيزيک
بازدید : 22609
معماري داخلي
بازدید : 20894
مهندسي پليمر
بازدید : 18349
مديريت
بازدید : 18248
مهندسي مواد
بازدید : 17871
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 17446
مهندسي شهرسازي
بازدید : 16897
روان‌شناسي
بازدید : 16256
علوم کامپيوتر
بازدید : 15070
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 13006
مديريت
بازدید : 12304
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 11483
مهندسي دريا
بازدید : 11106
مکاترونيک
بازدید : 10919
رياضي
بازدید : 10605
شيمي
بازدید : 9693
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9127
مهندسي خودرو
بازدید : 8791
علوم اقتصادي
بازدید : 8537
مهندسي کشتي
بازدید : 7880
مهندسي معدن
بازدید : 6286
فيزيك مهندسي
بازدید : 6194
مهندسي انرژي
بازدید : 5690
علوم ورزشي
بازدید : 5521
علوم قضايي
بازدید : 5267
مهندسي نساجي
بازدید : 5191
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4886
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4128
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3725
مهندسي راه آهن
بازدید : 3684
آمار
بازدید : 3616
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3541
مهندسي ايمني
بازدید : 3021
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2929
علوم مهندسي
بازدید : 2777
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2722
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2590
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2171
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2129
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2018
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1859
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1826
کارداني معماري
بازدید : 1742
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1475
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1382
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1233
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1101
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1040
کاردان فني عمران
بازدید : 1012
علوم قرآن
بازدید : 976
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 955
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 946
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 916
کاردان فني برق
بازدید : 894
علوم حديث
بازدید : 891
کاردان فني مکانيک
بازدید : 883
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 873
کارداني کشاورزي
بازدید : 865
کارداني آمار
بازدید : 856
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 855
کاردان فني صنايع
بازدید : 855
علوم اسلامي
بازدید : 854
کاردان فني معدن
بازدید : 853
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 853
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 408620
پرستاري
بازدید : 260507
داروسازي- دکتري
بازدید : 196617
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 194502
فيزيوتراپي
بازدید : 179362
هوشبري
بازدید : 93079
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 84028
بينايي سنجي
بازدید : 74683
اتاق عمل
بازدید : 73844
مامايي
بازدید : 61396
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 56872
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 44619
روان‌شناسي
بازدید : 43713
دبيري زيست شناسي
بازدید : 43011
علوم تغذيه
بازدید : 42160
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 40864
شنوايي شناسي
بازدید : 26653
شيمي
بازدید : 25756
کاردرماني
بازدید : 22825
اعضاي مصنوعي
بازدید : 21476
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 21430
گفتار درماني
بازدید : 17886
زيست شناسي
بازدید : 16154
حسابداري
بازدید : 13926
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12969
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 12122
مديريت
بازدید : 12084
علوم تربيتي
بازدید : 10900
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10566
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9945
فقه و حقوق
بازدید : 9552
مربيگري ورزشي
بازدید : 6236
زمين شناسي
بازدید : 5930
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5734
مهندسي کشاورزي
بازدید : 5382
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5321
علوم ورزشي
بازدید : 4903
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4370
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4100
علوم اقتصادي
بازدید : 4064
بازرسي گوشت
بازدید : 3965
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3695
کارداني امور بانکي
بازدید : 3064
اقيانوس شناسي
بازدید : 2904
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2874
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2689
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2621
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2525
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2434
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2424
شيعه شناسي
بازدید : 2339
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2124
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2098
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1937
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1874
کارداني حسابداري
بازدید : 1869
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1793
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1707
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1658
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1629
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1599
کارداني مديريت
بازدید : 1552
کارداني امور بيمه
بازدید : 1442
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1346
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1262
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1248
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1192
علوم قرآن
بازدید : 1027
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1013
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1008
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 976
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 975
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 973
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 972
اقتصاد اسلامي
بازدید : 972
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 972
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 971
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 971
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 971
معارف اسلامي
بازدید : 971
علوم حديث
بازدید : 971
معارف قرآن مجيد
بازدید : 971
علوم اسلامي
بازدید : 971
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 969
انسانی
حقوق
بازدید : 57341
روان‌شناسي
بازدید : 32141
مديريت
بازدید : 19665
علوم تربيتي
بازدید : 12520
علوم قضايي
بازدید : 10752
علوم سياسي
بازدید : 10088
حسابداري
بازدید : 9841
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 7185
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6673
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 6324
علوم اقتصادي
بازدید : 5670
فقه و حقوق
بازدید : 5235
علوم اجتماعي
بازدید : 5018
علوم ورزشي
بازدید : 4973
فلسفه
بازدید : 4546
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4363
تاريخ
بازدید : 3598
کارداني امور بانکي
بازدید : 3216
مديريت هتلداري
بازدید : 3097
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2781
ژئومورفولوژي
بازدید : 2675
جغرافيا
بازدید : 2403
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2367
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2311
باستان شناسي
بازدید : 2269
روزنامه نگاري
بازدید : 2060
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1793
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1708
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1607
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1605
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1508
ادبيات داستاني
بازدید : 919
آب و هوا شناسي
بازدید : 907
كارتوگرافي
بازدید : 903
زبان شناسي
بازدید : 872
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 841
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 839
روابط عمومي
بازدید : 837
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 769
مطالعات خانواده
بازدید : 742
اقتصاد اسلامي
بازدید : 690
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 656
کارداني مديريت
بازدید : 652
علوم قرآني
بازدید : 623
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 601
علوم اسلامي
بازدید : 517
علوم قرآني
بازدید : 515
علوم حديث
بازدید : 514
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 514