برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 93313
مهندسي مکانيک
بازدید : 78720
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 77837
مهندسي عمران
بازدید : 70623
مهندسي پزشکي
بازدید : 66862
مهندسي معماري
بازدید : 57120
مهندسي شيمي
بازدید : 50296
مهندسي صنايع
بازدید : 48876
مهندسي نفت
بازدید : 48468
مهندسي هوافضا
بازدید : 42414
حسابداري
بازدید : 23206
فيزيک
بازدید : 21146
معماري داخلي
بازدید : 19495
مهندسي پليمر
بازدید : 17429
مديريت
بازدید : 17261
مهندسي مواد
بازدید : 16881
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 16414
مهندسي شهرسازي
بازدید : 16066
روان‌شناسي
بازدید : 15132
علوم کامپيوتر
بازدید : 14158
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 12406
مديريت
بازدید : 11647
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 10859
مکاترونيک
بازدید : 10236
مهندسي دريا
بازدید : 10234
رياضي
بازدید : 9788
شيمي
بازدید : 9059
رياضيات و کاربردها
بازدید : 8586
مهندسي خودرو
بازدید : 8158
علوم اقتصادي
بازدید : 8018
مهندسي کشتي
بازدید : 7443
مهندسي معدن
بازدید : 5882
فيزيك مهندسي
بازدید : 5846
مهندسي انرژي
بازدید : 5380
علوم ورزشي
بازدید : 5074
علوم قضايي
بازدید : 4920
مهندسي نساجي
بازدید : 4872
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4497
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3818
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3554
مهندسي راه آهن
بازدید : 3490
آمار
بازدید : 3459
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3336
مهندسي ايمني
بازدید : 2831
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2800
علوم مهندسي
بازدید : 2643
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2589
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2405
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2023
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 1950
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1901
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1765
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1742
کارداني معماري
بازدید : 1632
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1371
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1297
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1171
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1036
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 969
کاردان فني عمران
بازدید : 945
علوم قرآن
بازدید : 909
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 893
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 885
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 849
علوم حديث
بازدید : 830
کاردان فني برق
بازدید : 825
کاردان فني مکانيک
بازدید : 823
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 822
کارداني کشاورزي
بازدید : 803
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 800
کاردان فني صنايع
بازدید : 800
علوم اسلامي
بازدید : 800
کارداني آمار
بازدید : 799
کاردان فني معدن
بازدید : 798
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 798
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 380222
پرستاري
بازدید : 241687
داروسازي- دکتري
بازدید : 182124
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 179715
فيزيوتراپي
بازدید : 166208
هوشبري
بازدید : 86891
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 79123
بينايي سنجي
بازدید : 69820
اتاق عمل
بازدید : 68998
مامايي
بازدید : 57284
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 53883
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 41414
روان‌شناسي
بازدید : 41388
دبيري زيست شناسي
بازدید : 40168
علوم تغذيه
بازدید : 39743
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 38346
شنوايي شناسي
بازدید : 25294
شيمي
بازدید : 24145
کاردرماني
بازدید : 21932
اعضاي مصنوعي
بازدید : 20816
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 20527
گفتار درماني
بازدید : 17008
زيست شناسي
بازدید : 15416
حسابداري
بازدید : 13213
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12263
مديريت
بازدید : 11547
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 11543
علوم تربيتي
بازدید : 10202
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10164
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9578
فقه و حقوق
بازدید : 9001
مربيگري ورزشي
بازدید : 5786
زمين شناسي
بازدید : 5498
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5385
مهندسي کشاورزي
بازدید : 5023
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 4980
علوم ورزشي
بازدید : 4566
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4073
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3858
علوم اقتصادي
بازدید : 3823
بازرسي گوشت
بازدید : 3729
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3456
کارداني امور بانکي
بازدید : 2925
اقيانوس شناسي
بازدید : 2731
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2710
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2517
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2496
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2386
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2317
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2299
شيعه شناسي
بازدید : 2173
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1998
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1985
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1821
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1746
کارداني حسابداري
بازدید : 1693
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1656
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1562
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1555
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1527
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1477
کارداني مديريت
بازدید : 1431
کارداني امور بيمه
بازدید : 1338
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1258
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1186
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1157
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1096
علوم قرآن
بازدید : 964
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 963
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 951
معارف قرآن مجيد
بازدید : 910
معارف اسلامي
بازدید : 909
علوم حديث
بازدید : 907
اقتصاد اسلامي
بازدید : 906
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 906
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 905
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 905
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 905
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 904
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 904
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 904
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 904
علوم اسلامي
بازدید : 904
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 904
انسانی
حقوق
بازدید : 52898
روان‌شناسي
بازدید : 30117
مديريت
بازدید : 17809
علوم تربيتي
بازدید : 11627
علوم قضايي
بازدید : 9536
علوم سياسي
بازدید : 9312
حسابداري
بازدید : 9231
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 6551
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6048
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 5924
علوم اقتصادي
بازدید : 5227
فقه و حقوق
بازدید : 4954
علوم اجتماعي
بازدید : 4704
علوم ورزشي
بازدید : 4554
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4137
فلسفه
بازدید : 4109
تاريخ
بازدید : 3353
کارداني امور بانکي
بازدید : 2961
مديريت هتلداري
بازدید : 2839
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2544
ژئومورفولوژي
بازدید : 2476
جغرافيا
بازدید : 2227
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2167
باستان شناسي
بازدید : 2113
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2099
روزنامه نگاري
بازدید : 1884
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1644
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1577
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1497
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1486
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1409
آب و هوا شناسي
بازدید : 846
ادبيات داستاني
بازدید : 845
كارتوگرافي
بازدید : 840
زبان شناسي
بازدید : 812
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 798
روابط عمومي
بازدید : 776
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 775
مطالعات خانواده
بازدید : 699
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 690
اقتصاد اسلامي
بازدید : 628
کارداني مديريت
بازدید : 602
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 599
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 566
علوم قرآني
بازدید : 549
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 470
علوم قرآني
بازدید : 467
علوم اسلامي
بازدید : 466
علوم حديث
بازدید : 466