برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 85776
مهندسي مکانيک
بازدید : 72268
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 71376
مهندسي عمران
بازدید : 65306
مهندسي پزشکي
بازدید : 61489
مهندسي معماري
بازدید : 52138
مهندسي شيمي
بازدید : 47286
مهندسي صنايع
بازدید : 45513
مهندسي نفت
بازدید : 44213
مهندسي هوافضا
بازدید : 38389
حسابداري
بازدید : 21750
فيزيک
بازدید : 19227
معماري داخلي
بازدید : 17824
مهندسي پليمر
بازدید : 16291
مديريت
بازدید : 16171
مهندسي مواد
بازدید : 15729
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 15134
مهندسي شهرسازي
بازدید : 15112
روان‌شناسي
بازدید : 13893
علوم کامپيوتر
بازدید : 13178
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 11634
مديريت
بازدید : 10950
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 10194
مکاترونيک
بازدید : 9389
مهندسي دريا
بازدید : 9008
رياضي
بازدید : 8931
شيمي
بازدید : 8293
رياضيات و کاربردها
بازدید : 7914
مهندسي خودرو
بازدید : 7463
علوم اقتصادي
بازدید : 7458
مهندسي کشتي
بازدید : 6825
مهندسي معدن
بازدید : 5394
فيزيك مهندسي
بازدید : 5366
مهندسي انرژي
بازدید : 5003
علوم ورزشي
بازدید : 4617
مهندسي نساجي
بازدید : 4493
علوم قضايي
بازدید : 4476
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4042
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3526
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3287
مهندسي راه آهن
بازدید : 3235
آمار
بازدید : 3230
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3132
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2638
مهندسي ايمني
بازدید : 2608
علوم مهندسي
بازدید : 2465
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2429
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2174
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 1834
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1760
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 1744
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1618
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1612
کارداني معماري
بازدید : 1490
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1266
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1158
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1109
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 957
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 900
کاردان فني عمران
بازدید : 885
علوم قرآن
بازدید : 838
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 836
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 820
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 795
کاردان فني برق
بازدید : 768
کاردان فني مکانيک
بازدید : 761
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 751
علوم حديث
بازدید : 742
علوم اسلامي
بازدید : 729
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 729
کارداني کشاورزي
بازدید : 729
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 729
کارداني آمار
بازدید : 729
کاردان فني معدن
بازدید : 727
کاردان فني صنايع
بازدید : 727
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 341711
پرستاري
بازدید : 220786
داروسازي- دکتري
بازدید : 162137
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 157510
فيزيوتراپي
بازدید : 149165
هوشبري
بازدید : 79491
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 73405
بينايي سنجي
بازدید : 63486
اتاق عمل
بازدید : 63248
مامايي
بازدید : 52266
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 50244
روان‌شناسي
بازدید : 38516
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 37621
علوم تغذيه
بازدید : 36755
دبيري زيست شناسي
بازدید : 36525
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 35334
شنوايي شناسي
بازدید : 23668
شيمي
بازدید : 22145
کاردرماني
بازدید : 20829
اعضاي مصنوعي
بازدید : 19962
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 19456
گفتار درماني
بازدید : 15941
زيست شناسي
بازدید : 14475
حسابداري
بازدید : 12416
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 11417
مديريت
بازدید : 10872
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 10849
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 9659
علوم تربيتي
بازدید : 9551
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9062
فقه و حقوق
بازدید : 8258
مربيگري ورزشي
بازدید : 5194
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4983
زمين شناسي
بازدید : 4914
مهندسي کشاورزي
بازدید : 4621
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 4535
علوم ورزشي
بازدید : 4105
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3686
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3532
علوم اقتصادي
بازدید : 3521
بازرسي گوشت
بازدید : 3432
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3113
کارداني امور بانکي
بازدید : 2711
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2506
اقيانوس شناسي
بازدید : 2503
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2337
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2256
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2199
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2182
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2114
شيعه شناسي
بازدید : 1947
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1864
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1836
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1659
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1588
کارداني حسابداري
بازدید : 1521
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1505
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1425
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1402
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1391
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1320
کارداني مديريت
بازدید : 1313
کارداني امور بيمه
بازدید : 1228
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1144
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1104
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1059
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 963
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 890
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 875
علوم قرآن
بازدید : 867
معارف قرآن مجيد
بازدید : 828
علوم حديث
بازدید : 826
علوم اسلامي
بازدید : 824
اقتصاد اسلامي
بازدید : 823
معارف اسلامي
بازدید : 822
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 822
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 822
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 822
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 822
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 821
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 821
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 821
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 821
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 821
انسانی
حقوق
بازدید : 46399
روان‌شناسي
بازدید : 27065
مديريت
بازدید : 15530
علوم تربيتي
بازدید : 10527
حسابداري
بازدید : 8453
علوم سياسي
بازدید : 8350
علوم قضايي
بازدید : 8249
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 5832
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 5402
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 5322
علوم اقتصادي
بازدید : 4693
فقه و حقوق
بازدید : 4533
علوم اجتماعي
بازدید : 4288
علوم ورزشي
بازدید : 4049
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 3859
فلسفه
بازدید : 3626
تاريخ
بازدید : 2969
کارداني امور بانکي
بازدید : 2686
مديريت هتلداري
بازدید : 2544
ژئومورفولوژي
بازدید : 2285
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2284
جغرافيا
بازدید : 2002
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1967
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 1873
باستان شناسي
بازدید : 1870
روزنامه نگاري
بازدید : 1716
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1471
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1438
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1351
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1309
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1271
آب و هوا شناسي
بازدید : 785
كارتوگرافي
بازدید : 776
ادبيات داستاني
بازدید : 736
زبان شناسي
بازدید : 734
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 711
روابط عمومي
بازدید : 701
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 695
مطالعات خانواده
بازدید : 646
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 627
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 564
اقتصاد اسلامي
بازدید : 560
کارداني مديريت
بازدید : 543
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 519
علوم قرآني
بازدید : 471
علوم قرآني
بازدید : 424
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 423
علوم حديث
بازدید : 422
علوم اسلامي
بازدید : 419