برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 109338
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 94025
مهندسي مکانيک
بازدید : 93503
مهندسي عمران
بازدید : 83636
مهندسي پزشکي
بازدید : 80175
مهندسي معماري
بازدید : 69014
مهندسي نفت
بازدید : 58524
مهندسي شيمي
بازدید : 58033
مهندسي صنايع
بازدید : 57103
مهندسي هوافضا
بازدید : 51871
حسابداري
بازدید : 27637
فيزيک
بازدید : 25127
معماري داخلي
بازدید : 23593
مديريت
بازدید : 20288
مهندسي پليمر
بازدید : 20143
مهندسي مواد
بازدید : 19730
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 19526
روان‌شناسي
بازدید : 19142
مهندسي شهرسازي
بازدید : 18528
علوم کامپيوتر
بازدید : 16859
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 14259
مديريت
بازدید : 13778
مهندسي دريا
بازدید : 13008
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 12613
مکاترونيک
بازدید : 12247
رياضي
بازدید : 12153
شيمي
بازدید : 10837
رياضيات و کاربردها
بازدید : 10106
مهندسي خودرو
بازدید : 9979
علوم اقتصادي
بازدید : 9632
مهندسي کشتي
بازدید : 8734
مهندسي معدن
بازدید : 7098
فيزيك مهندسي
بازدید : 6861
مهندسي انرژي
بازدید : 6398
علوم ورزشي
بازدید : 6335
علوم قضايي
بازدید : 5911
مهندسي نساجي
بازدید : 5856
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 5536
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4648
علوم و مهندسي آب
بازدید : 4113
مهندسي راه آهن
بازدید : 4094
آمار
بازدید : 3963
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3953
مهندسي ايمني
بازدید : 3325
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 3243
علوم مهندسي
بازدید : 3099
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 3014
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2887
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2440
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2426
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2253
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2044
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 2038
کارداني معماري
بازدید : 1939
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1652
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1547
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1307
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1259
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1167
کاردان فني عمران
بازدید : 1111
علوم قرآن
بازدید : 1089
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1039
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1027
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 1018
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 992
علوم حديث
بازدید : 991
کاردان فني برق
بازدید : 991
کاردان فني مکانيک
بازدید : 982
علوم اسلامي
بازدید : 949
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 948
کاردان فني معدن
بازدید : 948
کاردان فني صنايع
بازدید : 948
کارداني کشاورزي
بازدید : 947
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 947
کارداني آمار
بازدید : 947
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 460623
پرستاري
بازدید : 294278
داروسازي- دکتري
بازدید : 224792
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 221840
فيزيوتراپي
بازدید : 204266
هوشبري
بازدید : 104146
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 92438
بينايي سنجي
بازدید : 83815
اتاق عمل
بازدید : 83185
مامايي
بازدید : 68697
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 62945
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 50622
روان‌شناسي
بازدید : 48758
دبيري زيست شناسي
بازدید : 48321
علوم تغذيه
بازدید : 46829
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 45720
شنوايي شناسي
بازدید : 29377
شيمي
بازدید : 29039
کاردرماني
بازدید : 24581
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 23324
اعضاي مصنوعي
بازدید : 22913
گفتار درماني
بازدید : 19534
زيست شناسي
بازدید : 17397
حسابداري
بازدید : 15148
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 14156
مديريت
بازدید : 13324
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 13191
علوم تربيتي
بازدید : 12096
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 11359
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 10727
فقه و حقوق
بازدید : 10593
مربيگري ورزشي
بازدید : 7144
زمين شناسي
بازدید : 6816
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 6413
مهندسي کشاورزي
بازدید : 6207
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 6011
علوم ورزشي
بازدید : 5589
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4867
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4563
علوم اقتصادي
بازدید : 4547
بازرسي گوشت
بازدید : 4364
کارداني تربيت بدني
بازدید : 4270
کارداني امور بانکي
بازدید : 3390
اقيانوس شناسي
بازدید : 3223
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3188
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3113
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2859
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2846
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2690
شيعه شناسي
بازدید : 2635
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2615
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2343
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2267
کارداني حسابداري
بازدید : 2179
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 2123
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 2106
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 2039
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1964
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1895
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1866
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1814
کارداني مديريت
بازدید : 1739
کارداني امور بيمه
بازدید : 1599
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1506
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1399
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1383
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1343
علوم قرآن
بازدید : 1151
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1120
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1105
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 1091
معارف اسلامي
بازدید : 1090
علوم حديث
بازدید : 1089
علوم اسلامي
بازدید : 1087
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 1087
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1087
معارف قرآن مجيد
بازدید : 1086
اقتصاد اسلامي
بازدید : 1086
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1086
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 1085
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1084
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 1084
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 1084
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1084
انسانی
حقوق
بازدید : 65576
روان‌شناسي
بازدید : 36349
مديريت
بازدید : 23804
علوم تربيتي
بازدید : 14189
علوم قضايي
بازدید : 12688
علوم سياسي
بازدید : 11346
حسابداري
بازدید : 11037
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 8216
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 7718
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 7047
علوم اقتصادي
بازدید : 6543
فقه و حقوق
بازدید : 5808
علوم اجتماعي
بازدید : 5687
علوم ورزشي
بازدید : 5656
فلسفه
بازدید : 5204
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4887
تاريخ
بازدید : 4065
کارداني امور بانکي
بازدید : 3652
مديريت هتلداري
بازدید : 3618
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3188
ژئومورفولوژي
بازدید : 2957
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2841
جغرافيا
بازدید : 2716
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2672
باستان شناسي
بازدید : 2544
روزنامه نگاري
بازدید : 2424
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2102
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1889
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1811
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1787
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1684
ادبيات داستاني
بازدید : 1048
آب و هوا شناسي
بازدید : 1041
كارتوگرافي
بازدید : 1022
زبان شناسي
بازدید : 984
روابط عمومي
بازدید : 980
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 957
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 953
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 912
مطالعات خانواده
بازدید : 845
علوم قرآني
بازدید : 836
اقتصاد اسلامي
بازدید : 772
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 758
کارداني مديريت
بازدید : 733
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 671
علوم قرآني
بازدید : 597
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 593
علوم حديث
بازدید : 592
علوم اسلامي
بازدید : 588