برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 100164
مهندسي مکانيک
بازدید : 84884
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 84292
مهندسي عمران
بازدید : 76101
مهندسي پزشکي
بازدید : 72129
مهندسي معماري
بازدید : 62040
مهندسي شيمي
بازدید : 53503
مهندسي نفت
بازدید : 52590
مهندسي صنايع
بازدید : 52171
مهندسي هوافضا
بازدید : 46341
حسابداري
بازدید : 24898
فيزيک
بازدید : 22906
معماري داخلي
بازدید : 21171
مهندسي پليمر
بازدید : 18548
مديريت
بازدید : 18470
مهندسي مواد
بازدید : 18101
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 17686
مهندسي شهرسازي
بازدید : 17110
روان‌شناسي
بازدید : 16502
علوم کامپيوتر
بازدید : 15299
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 13157
مديريت
بازدید : 12453
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 11622
مهندسي دريا
بازدید : 11320
مکاترونيک
بازدید : 11096
رياضي
بازدید : 10760
شيمي
بازدید : 9826
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9227
مهندسي خودرو
بازدید : 8921
علوم اقتصادي
بازدید : 8658
مهندسي کشتي
بازدید : 7976
مهندسي معدن
بازدید : 6382
فيزيك مهندسي
بازدید : 6277
مهندسي انرژي
بازدید : 5771
علوم ورزشي
بازدید : 5623
علوم قضايي
بازدید : 5355
مهندسي نساجي
بازدید : 5267
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4987
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4171
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3767
مهندسي راه آهن
بازدید : 3733
آمار
بازدید : 3663
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3585
مهندسي ايمني
بازدید : 3050
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2974
علوم مهندسي
بازدید : 2810
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2765
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2634
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2204
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2163
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2037
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1880
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1860
کارداني معماري
بازدید : 1773
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1507
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1412
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1245
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1123
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1058
کاردان فني عمران
بازدید : 1020
علوم قرآن
بازدید : 986
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 964
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 953
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 924
علوم حديث
بازدید : 903
کاردان فني برق
بازدید : 901
کاردان فني مکانيک
بازدید : 894
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 889
کارداني کشاورزي
بازدید : 877
علوم اسلامي
بازدید : 866
کاردان فني معدن
بازدید : 865
کاردان فني صنايع
بازدید : 864
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 864
کارداني آمار
بازدید : 863
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 863
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 415719
پرستاري
بازدید : 264398
داروسازي- دکتري
بازدید : 200029
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 198252
فيزيوتراپي
بازدید : 182329
هوشبري
بازدید : 94356
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 84905
بينايي سنجي
بازدید : 75725
اتاق عمل
بازدید : 74917
مامايي
بازدید : 62301
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 57548
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 45269
روان‌شناسي
بازدید : 44261
دبيري زيست شناسي
بازدید : 43637
علوم تغذيه
بازدید : 42660
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 41373
شنوايي شناسي
بازدید : 26985
شيمي
بازدید : 26056
کاردرماني
بازدید : 23007
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 21630
اعضاي مصنوعي
بازدید : 21607
گفتار درماني
بازدید : 18083
زيست شناسي
بازدید : 16304
حسابداري
بازدید : 14037
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 13094
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 12244
مديريت
بازدید : 12220
علوم تربيتي
بازدید : 11038
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10645
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 10045
فقه و حقوق
بازدید : 9665
مربيگري ورزشي
بازدید : 6339
زمين شناسي
بازدید : 6019
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5810
مهندسي کشاورزي
بازدید : 5440
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5403
علوم ورزشي
بازدید : 4980
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4417
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4146
علوم اقتصادي
بازدید : 4119
بازرسي گوشت
بازدید : 4013
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3762
کارداني امور بانکي
بازدید : 3091
اقيانوس شناسي
بازدید : 2943
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2903
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2744
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2647
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2554
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2464
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2449
شيعه شناسي
بازدید : 2372
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2141
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2112
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1972
کارداني حسابداري
بازدید : 1913
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1893
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1813
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1743
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1687
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1647
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1622
کارداني مديريت
بازدید : 1573
کارداني امور بيمه
بازدید : 1468
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1368
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1269
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1262
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1215
علوم قرآن
بازدید : 1036
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1024
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1016
علوم حديث
بازدید : 989
معارف اسلامي
بازدید : 989
اقتصاد اسلامي
بازدید : 987
معارف قرآن مجيد
بازدید : 987
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 987
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 986
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 986
علوم اسلامي
بازدید : 985
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 984
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 984
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 984
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 984
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 983
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 983
انسانی
حقوق
بازدید : 58291
روان‌شناسي
بازدید : 32605
مديريت
بازدید : 20035
علوم تربيتي
بازدید : 12744
علوم قضايي
بازدید : 10973
علوم سياسي
بازدید : 10211
حسابداري
بازدید : 9989
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 7333
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6794
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 6444
علوم اقتصادي
بازدید : 5785
فقه و حقوق
بازدید : 5305
علوم اجتماعي
بازدید : 5096
علوم ورزشي
بازدید : 5039
فلسفه
بازدید : 4622
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4425
تاريخ
بازدید : 3665
کارداني امور بانکي
بازدید : 3274
مديريت هتلداري
بازدید : 3148
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2836
ژئومورفولوژي
بازدید : 2707
جغرافيا
بازدید : 2439
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2417
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2357
باستان شناسي
بازدید : 2296
روزنامه نگاري
بازدید : 2086
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1817
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1725
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1638
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1624
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1527
ادبيات داستاني
بازدید : 934
آب و هوا شناسي
بازدید : 920
كارتوگرافي
بازدید : 916
زبان شناسي
بازدید : 884
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 856
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 850
روابط عمومي
بازدید : 844
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 784
مطالعات خانواده
بازدید : 751
اقتصاد اسلامي
بازدید : 702
کارداني مديريت
بازدید : 667
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 662
علوم قرآني
بازدید : 640
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 608
علوم حديث
بازدید : 528
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 528
علوم قرآني
بازدید : 526
علوم اسلامي
بازدید : 523