قبولی در رشته دلخواهتان

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 1831
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 509
مهندسي مکانيک
بازدید : 1340
مهندسي عمران
بازدید : 1041
مهندسي معماري
بازدید : 936
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 1080
مهندسي صنايع
بازدید : 685
مهندسي شيمي
بازدید : 601
مهندسي پزشکي
بازدید : 1097
مهندسي نفت
بازدید : 813
معماري داخلي
بازدید : 414
مهندسي شهرسازي
بازدید : 260
مهندسي پليمر
بازدید : 278
مهندسي مواد
بازدید : 254
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 264
مهندسي هوافضا
بازدید : 826
مهندسي نساجي
بازدید : 90
مهندسي معدن
بازدید : 108
علوم کامپيوتر
بازدید : 260
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 202
مهندسي ايمني
بازدید : 89
مهندسي راه آهن
بازدید : 82
مهندسي دريا
بازدید : 197
مهندسي کشتي
بازدید : 144
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 115
علوم مهندسي
بازدید : 85
مهندسي خودرو
بازدید : 193
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 99
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 100
مهندسي انرژي
بازدید : 120
مکاترونيک
بازدید : 198
مهندسي کشاورزي
بازدید : 68
علوم و مهندسي آب
بازدید : 63
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 21
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 37
مهندسي کشاورزي
بازدید : 46
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 16
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 33
فيزيك مهندسي
بازدید : 125
فيزيک
بازدید : 396
رياضيات و کاربردها
بازدید : 159
رياضي
بازدید : 178
شيمي
بازدید : 196
آمار
بازدید : 71
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 33
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 66
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 16
روان‌شناسي
بازدید : 262
مديريت
بازدید : 301
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 22
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 35
مديريت
بازدید : 196
علوم اقتصادي
بازدید : 161
حسابداري
بازدید : 346
علوم حديث
بازدید : 23
علوم قرآن
بازدید : 23
علوم قضايي
بازدید : 108
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 30
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 34
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 38
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 31
علوم اسلامي
بازدید : 18
علوم ورزشي
بازدید : 99
کاردان فني برق
بازدید : 23
کاردان فني مکانيک
بازدید : 28
کاردان فني عمران
بازدید : 11
کارداني معماري
بازدید : 34
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 39
کاردان فني صنايع
بازدید : 13
کاردان فني معدن
بازدید : 11
کارداني آمار
بازدید : 11
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 16
کارداني کشاورزي
بازدید : 12
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 74
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 42
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 5668
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 2814
داروسازي- دکتري
بازدید : 2993
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 537
فيزيوتراپي
بازدید : 2125
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 550
زيست شناسي
بازدید : 253
دبيري زيست شناسي
بازدید : 577
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 810
بينايي سنجي
بازدید : 1025
شنوايي شناسي
بازدید : 322
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 867
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 126
هوشبري
بازدید : 1218
پرستاري
بازدید : 2172
مامايي
بازدید : 773
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 144
اتاق عمل
بازدید : 1021
گفتار درماني
بازدید : 223
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 142
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 95
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 65
علوم تغذيه
بازدید : 480
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 122
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 32
مهندسي کشاورزي
بازدید : 106
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 17
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 42
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 25
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 36
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 22
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 19
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 34
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 14
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 14
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 25
شيمي
بازدید : 401
زمين شناسي
بازدید : 90
اعضاي مصنوعي
بازدید : 190
کاردرماني
بازدید : 120
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 299
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 37
بازرسي گوشت
بازدید : 59
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 21
اقيانوس شناسي
بازدید : 61
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 30
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 43
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 32
روان‌شناسي
بازدید : 601
حسابداري
بازدید : 215
مديريت
بازدید : 168
علوم اقتصادي
بازدید : 88
اقتصاد اسلامي
بازدید : 18
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 46
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 41
معارف اسلامي
بازدید : 21
علوم ورزشي
بازدید : 115
مربيگري ورزشي
بازدید : 111
شيعه شناسي
بازدید : 48
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 45
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 18
علوم تربيتي
بازدید : 117
علوم حديث
بازدید : 16
علوم قرآن
بازدید : 20
علوم اسلامي
بازدید : 19
فقه و حقوق
بازدید : 106
معارف قرآن مجيد
بازدید : 18
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 32
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 13
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 8
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 14
کارداني دامپزشکي
بازدید : 75
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 9
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 16
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 49
کارداني امور بانکي
بازدید : 67
کارداني امور بيمه
بازدید : 32
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 13
کارداني تربيت بدني
بازدید : 52
کارداني حسابداري
بازدید : 38
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 31
کارداني مديريت
بازدید : 40
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 113
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 88
انسانی
حقوق
بازدید : 846
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 52
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 166
حسابداري
بازدید : 173
مديريت
بازدید : 220
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 21
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 28
مديريت هتلداري
بازدید : 75
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 35
علوم اجتماعي
بازدید : 87
روان‌شناسي
بازدید : 381
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 100
زبان شناسي
بازدید : 34
علوم سياسي
بازدید : 160
علوم تربيتي
بازدید : 122
علوم اقتصادي
بازدید : 78
اقتصاد اسلامي
بازدید : 18
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 31
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 28
روزنامه نگاري
بازدید : 38
روابط عمومي
بازدید : 29
مددکاري اجتماعي
بازدید : 33
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 70
مطالعات خانواده
بازدید : 19
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 25
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 28
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 93
ادبيات داستاني
بازدید : 19
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 54
فقه و حقوق
بازدید : 62
فلسفه
بازدید : 73
جغرافيا
بازدید : 40
كارتوگرافي
بازدید : 30
تاريخ
بازدید : 56
باستان شناسي
بازدید : 60
علوم قضايي
بازدید : 101
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 26
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 6
علوم ورزشي
بازدید : 79
ژئومورفولوژي
بازدید : 49
علوم حديث
بازدید : 10
علوم قرآني
بازدید : 11
علوم اسلامي
بازدید : 7
علوم قرآني
بازدید : 9
آب و هوا شناسي
بازدید : 29
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 10
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 32
کارداني مديريت
بازدید : 25
کارداني امور بانکي
بازدید : 65


    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید