خلاصه درس

مجموعه ها

عددهای حقیقی

استدلال و اثبات در هندسه

توان و ریشه

عبارت‏های جبری

خط و معادله‏های خطی

عبارت‏های گویا