کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
سپهر
حسن‌خانپور
عارفه سادات
طباطبایی نژاد
نسرين
حق پرست
حامد
دوميراني
مصطفي
مولايي
حسين
جواديان کوتنائي
136 2 2 2 2 2 2
137 1 1 1 1 1 1
138 3 3 3 3 3 3
139 4 4 4 4 4 4
140 4 4 4 4 4 4
141 1 1 1 1 1 1
142 1 1 1 1 1 1
143 3 3 3 3 3 3
144 1 1 1 1 1 1
145 3 3 3 3 3 3
146 2 2 2 2 2 2
147 4 4 4 4 4 4
148 2 2 2 2 2 2
149 3 3 3 3 3 3
150 4 4 4 4 4 4
151 3 3 3 3 3 3
152 2 2 2 2 2 2
153 1 1 1 1 1 1
154 2 2 2 2 2 2
155 3 3 3 3 3 3
156 4 4 4 4 4 4
157 1 1 1 1 1 1
158 3 3 3 3 3 2
159 3 3 3 3 3 3
160 2 2 2 2 2 3
161 1 1 1 1 3 1
162 2 2 2 2 2 4
163 4 4 4 4 4 4
164 3 3 3 3 3 3
165 4 4 4 4 4 4

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت