کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
سارا
شريفي
حامد
دوميراني
نسرین
جعفری
سید سامان
دهقانی
علي
نوري
پريسا
تاتار
مهشيدالسادات
قرشي
محمد مهدی
زمانیان
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 4 4 4 4 4 4 4 4 2
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3
124 4 4 4 4 1 1 4 2 4
125 2 2 2 2 2 2 2 2 2
126 1 1 1 1 1 1 1 1 1
127 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3
130 2 2 2 2 2 2 2 2 3
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4
133 3 3 3 3 3 3 3 3 4
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3
135 2 2 2 2 4 2 2 2 2

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت