کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
اعظم
نوري نيا
کاظم
کاظمی
محسن
اصغری
فريبا
رئوفي
عارفه سادات
طباطبایی نژاد
علی
مظفری
علی
نعیمی منش
عليرضا
جعفري
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2 1 2 1 4
3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 2 2 2 2 1 2 2 2 2
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3 3 3 3 3 3 3 1 3
8 3 3 2 2 3 2 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 3 3 4 3
12 2 2 2 2 4 2 2 2 2
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3
16 2 1 2 2 2 2 1 1 2
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 2 2 2 2 4 2 2 2 2
23 1 1 1 1 2 1 1 1 1
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4
25 1 1 1 1 1 1 4 1 1

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت