کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
علي
نوري
فاطمه
رحيمي قهرودي
ارغوان
عبدالملكي
216 2 2 2 2
217 3 3 3 3
218 1 1 1 1
219 2 2 2 2
220 4 4 4 4
221 3 3 3 3
222 3 3 3 3
223 4 4 3 4
224 1 1 1 1
225 4 4 4 4
226 1 1 1 1
227 2 2 1 2
228 4 4 4 4
229 3 3 3 3
230 2 2 2 2
231 1 1 1 1
232 2 2 2 2
233 3 3 3 3
234 2 2 2 2
235 3 3 3 3

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت