کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
امیر
محقق
سيد محمد علي
مرتضوي
عمار
تاج بخش
ساجد
زارع
محمود
تاجی زاده
فاطمه
نظري
يوسف
فاضل
خالد
مشیرپناهی علی آباد
مجتبی
محمدی
فرشيد
فرج زاده
محمدرضا
غفوراني
فرهاد
اميري پناه
مجتبي
جعفري مسلم
نيما
مروج
26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1
37 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 4 1 1
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 4 2 3 4

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت