کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کنکور انسانی 95 نظام جدید

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
محمد علي
فائزي
صابر
شيرافكن
ليلا
زحلي
روزبه
شهلايي مقدم
سید میلاد
قریشی
فاطمه
فلاحت پيشه
جواد
مؤمنی
ابوالفضل
فروغي
محمد
سبزي
هادی
عابدی
ابوبکر
اسراری
حميد رضا
زارع
فيروز
آذرگون
محمدرضا
نعمتی
مريم
مصلحي
علی
نعیمی منش
سيدمحمدامين
حسيني
76 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
80 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4
94 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
96 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت