کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کنکور انسانی 95 نظام جدید

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
صالح
احصايي
سکينه
گلشني
سید احسان
هندی
حامد
دوراني
مرضیه
همراه
مهرداد
منتشلو
خليل
زماني
51 3 3 3 3 3 3 3 3
52 1 3 1 1 1 2 2 1
53 4 1 4 4 4 4 1 1
54 2 4 2 2 2 2 2 2
55 1 1 1 1 2 1 1 1
56 4 2 4 4 2 2 4 2
57 3 3 3 3 3 3 3 3
58 1 1 1 1 1 1 1 1
59 3 3 3 3 3 3 2 2
60 1 1 1 1 3 3 3 2
61 3 3 3 3 3 2 3 3
62 2 2 2 2 2 2 2 2
63 1 1 1 1 1 1 1
64 4 4 4 4 4 4 4 4
65 4 4 4 4 4 4 4 4
66 2 2 2 2 2 2 2 2
67 2 2 2 2 2 2 2 2
68 4 4 4 4 2 4 4 4
69 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1 1 1
71 3 3 3 3 3 3 4 3
72 2 2 2 2 2 2 2 2
73 2 2 2 2 2 2 2 3
74 1 1 1 1 1 1 1 1
75 3 3 3 3 3 3 3 3

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت