کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
آذين
بهارشانجاني
بهناز
آرون
لیلا
فیروزی
منصور
احمدي
حبيبه
محبي
فاطمه
سخايي
186 4 4 4 4 4 4
187 1 1 1 1 1 1
188 3 3 3 3 3 3
189 2 2 2 2 4 2
190 3 3 3 3 3 3
191 2 2 2 2 1 2
192 3 3 3 3 4 3
193 4 4 4 4 4 4
194 2 2 2 2 2 2
195 1 1 1 1 1 1
196 1 1 1 1 1 1
197 4 4 4 4 4 4
198 2 2 2 2 2 2
199 3 3 3 3 1 3
200 2 2 2 2 2 2
201 1 1 1 1 1 1
202 4 4 4 4 4 4
203 2 2 2 2 2 2
204 4 4 4 4 4 4
205 2 2 2 2 2 2
206 1 1 1 1 1 1
207 2 2 2 2 2 2
208 4 4 4 4 4 4
209 3 3 3 3 3 3
210 2 2 2 2 2 2
211 4 4 4 4 4 4
212 1 1 1 1 1 1
213 4 4 4 4 4 4
214 3 3 3 3 3 3
215 3 3 3 3 3 3

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت