کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
اميرحسين
حقيقي
امیر
محقق
آرزو
بالازاده
زهره
قموشی
سید سامان
دهقانی
مريم
احمدي
بهاره
ياوري
261 1 1 1 1 1 1 1 1
262 1 1 1 4 4 4 4 1
263 3 4 4 4 4 4 4
264 4 4 4 4 4 4 4 4
265 2 2 2 2 2 2 2 2
266 4 4 4 4 4 4 4 4
267 2 2 2 2 2 2 2 2
268 2 2 2 2 2 2 2 2
269 4 4 4 4 4 4 4 4
270 1 1 1 1 1 1 1 1
271 2 2 2 2 2 2 2 2
272 3 3 4 3 3 3 3 3
273 1 1 1 1 1 1 1 1
274 3 3 3 3 3 3 3 3
275 2 1 2 2 2 2 2 2
276 4 4 4 4 4 4 4 4
277 2 2 2 2 2 2 2 2
278 3 3 3 3 3 3 3 3
279 4 4 4 4 4 4 4 4
280 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت