کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
ندا
ياري
فاطمه
شهميري
محمد
فخرالدین مرشدی
الهه
خضري
236 1 1 1 1 1
237 4 4 4 4 4
238 2 2 2 2 2
239 3 3 3 3 3
240 1 1 1 1 3
241 3 1 1 1 2
242 1 1 1 1 1
243 2 2 2 2 2
244 1 1 1 1 1
245 4 4 4 4 4
246 3 1 1 1 3
247 2 2 2 2 2
248 2 2 2 2 2
249 4 4 4 4 4
250 4 4 4 4 4
251 3 2 2 2 3
252 3 3 3 3 3
253 4 4 4 4 4
254 1 4 4 4 2
255 3 3 3 3 3
256 2 2 2 2 1
257 3 3 3 3 3
258 1 1 1 1 1
259 2 2 2 2 2
260 1 1 1 1 1

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت