کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
همایون
شریک
بیژن
رحیمی
محمد
بحیرایی
مهدی
ملارمضانی
محمدجواد
حاجي زاده
پريسا
دهقان
حميدرضا
رحيم خانلو
عرفان
مختارپور
فرزانه
دانایی
سيد محمد
طبيب زاده
عبدالرحمن
حاجي لاجي
اميد
عسگري نيا
حامد
نصيري
سميه
رهنما
میرحافظ
سیدی
امیرحسین
علمی
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
107 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
113 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1
114 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت