کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
منيژه
خسروي
سيد محمد علي
مرتضوي
عمار
تاج بخش
محمود
تاجی زاده
ساجد
زارع
فرهاد
اميري پناه
خالد
مشیرپناهی علی آباد
يوسف
فاضل
فاطمه
نظري
محمد
عابديني
سيدمحمدامين
حسيني
166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
167 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
168 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
169 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
170 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
173 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
175 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
176 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
180 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
181 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
185 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 1

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهندگرفت