کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کنکور ریاضی 95

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
ساسان
فضلي
محسن
اصغری
الهام
محمدي
مرتضي
منشاري
حسن
وسکری
عارفه سادات
طباطبایی نژاد
سعید
گنج بخش زمانی
کاظم
کاظمی
علیرضا
زارعی
سیمین
میثمی
حسین
مقیسه
غلام محمد
کلیدری
علی
مظفری
حسن
حسن زاده
علي‌اصغر
عباسي کمردي
رضي
حسن پور سيلاب
ابراهيم
رضايي‌مقدم
منصور
صالح نیا
محمدرضا
فروهرمنش
ميثم
فرج پور
عليرضا
جعفري
پويا
مجيدي
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

جمع بندی نیم سال اول از دین و زندگی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : محمد رضایی بقا