تالش

پشتیبان های تالش

مهری خشنودی
تالش3
مديريت دولتي -ریاضی
دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
توحید خاک زند
تالش2
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
سامان میرزائی
تالش2
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
آزیتا نعمتی
تالش1
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید حسن پور
تالش1
شيمي محض تمام وقت -تجربی
رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
احمد خشنودی
تالش3
مديريت مالى
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم خشنودی
تالش3
حسابداري -ریاضی
دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز تالش
صفحه شخصی این پشتیبان