خدا آفرين

پشتیبان های خدا آفرين

صمد امیرپور
خدا آفرین
جغرافيا اقليمي
آزاد اسلامي اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
مزیله نایب پور
خدا آفرین
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد اهر
صفحه شخصی این پشتیبان