سردرود

پشتیبان های سردرود

رضا علی نواز سردرود
اقماری های تبریز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نازلی والاناصر
اقماری های تبریز
عمران سازه
تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان